Avläggsplatser för virke

Planera avläggsplatsen för virket så att det går lätt att lossa och lasta och så att terrängkörningen blir så effektiv och skonsam som möjligt. Vid allmänna vägar är säkerheten särskilt viktig.
Bild: Bosse Backström/SKOGENbild

Virkesupplaget har flera viktiga funktioner. Det skall vara placerat och utformat så att både terräng- och vidaretransport kan genomföras utan störningar. Det volymmässigt största sortimentet skall ligga närmast avverkningen så att transportavståndet blir så litet som möjligt.

Gör gärna flera upplag (eller avlägg som de ofta kallas) så att du undviker onödiga markskador och istället fördelar slitaget på flera ställen.

Upplaget bör vara så stort att det enkelt går att lossa och vända med skotaren utan att köra upp på skogsbilvägen.

Säkerhetsaspekterna är särskilt viktiga när virkesupplagen hamnar vid allmän väg. Läs mer i instruktionerna för virkesupplag utarbetade av skogsbruket, Skogforsk och Trafikverket i samråd med Riksförbundet Enskilda Vägar.

Virkesupplag bra, Anna MarconiVirkesupplag dåligt, Anna Marconi

Bra och dåligt virkesupplag. Illustration Anna Marconi.

Tillstånd krävs

För att lägga upp virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg krävs tillstånd. Trafikverket ger tillstånd för upplag i vägområdet vid allmän väg. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Lämpliga och olämpliga avläggsplatser

Farligt virkesupplag, foto Björn Svensson, Skogenbild

Farlig placering av virkesupplag. Foto Björn Svensson/SKOGENbild.

Virket som har avverkats lagras på avläggsplatser vid vägen i väntan på vidare transport till industri. Det alltid billigast att bygga dessa samtidigt med vägen om det är möjligt att förutse var dessa ska vara. Observera att det finns platser för uppläggning av virke som är direkt olämpliga och dessutom olagliga!

Mer detaljer om vilka regler som finns för placering av virkesupplagen finns i Trafikverkets instruktioner.

 

Exempel på lämpliga och olämpliga virkesavlägg

 

Lämpliga och olämpliga platser för virkesavlägg

 

  1. Virke läggs upp invid mötesplats - bilen blockerar inte vägen.
  2. Avlägg i en korsning utgör ett trafikhinder och kan leda till såväl olyckor som försvårande för annan trafik.
  3. Är det för skarpa kurvor döljs lastningsarbetet och om annan trafik sker på vägen kan lätt olyckan vara framme.
  4. Krön som döljer lastningsarbetet utgör en fara för annan trafik. Placera inte avläggen vid vägavsnitt med heldragen mittlinje.
  5. Virke läggs upp invid vägen - bilen blockerar vägen.
  6. Kraftledningen utgör en livsfara vid kranarbete och risken för dödsfall är överhängande.
  7. Virke läggs upp invid mötesplats - bilen blockerar inte vägen.
  8. Speciell stickväg byggs så att bilen kan köra av vägen.

Återställa upplagsplatsen

Efter att virkesupplaget har avlägsnats ska vägområdet återställas till samma skick som innan åtgärden, samt enligt eventuella anvisningar från väghållaren. Denna uppgift ansvarar den som utfört avverkningen för (vanligtvis ett skogsbolag eller en entreprenör) och är vanligtvis en del av den överenskomna avverkningsplanen. Att avläggsplatsen städas på ett bra sätt är viktigt, eftersom eventuellt kvarlämnat material kan innebära risk för övrig trafik.

Senast korrigerad: 2024-03-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Kalle · 2022-09-05
Får Ingen träff på broschyren via länkarna ovan!!
Svar från Skogskunskap · 2022-09-05

Hej Kalle, bra att du noterade det, länkarna var tydligen ändrade. Nu ska det fungera. / Skogskunskap