Följ upp avverkningen

Efter avverkningen ska du följa upp arbetet. Du bör kontrollera avverkningsnotan, hygget och vägen.
Gå ett varv på avverkningen.
Bild: Mats Hannerz

Avverkningsnotan

Om du har sålt skogen som avverkningsuppdrag bör du läsa igenom avräkningsnotan. Kontrollera:

 • att du har fått betalt efter den prislista ni kommit överens om.
 • att avdragen är rimliga. Avdrag kan bero på fel på skogen?, t.ex. ändkrök, rotveck, rotben och lyror. Men de kan också bero på fäll- eller kapsprickor, som är en följd av dålig avverkningsteknik.
 • att mängden vrak är rimlig. Vrak beror ofta på föroreningar av metall, plast, sot eller att virket är kraftigt rötat. Men trädet kan också vara dåligt kvistat eller felaktigt apterat, och då kanske köparen bör ersätta dig för vraket.

Hygget

Så snart avverkningen är klar: Ta en tur över hygget och kontrollera:

 • om det ligger virke kvar, och i så fall hur mycket
 • att inte stubbarna är för höga. Detta är speciellt viktigt vid vinteravverkning.
 • om det har fällts några träd som inte ingick i avtalet. Om det gäller en rotpost har du inte fått något betalt för ostämplade träd!
 • om man har fällt träd som skulle ha sparats av naturvårdsskäl, och om man i övrigt tagit den naturhänsyn som utlovades.
 • att basvägarna inte är sönderkörda
 • att inga stigar är sönderkörda eller nedrisade
 • att inga kulturminnen är sönderkörda eller nedrisade
 • att vattendragen är rensade från virke.

Väg- och avlägg

 • Hur har skogsbilvägen klarat sig? Om det finns djupa spår bör du omedelbart kontakta köparen och diskutera hur den skall lagas.
 • Kontrollera avlägg och påfart från skogen extra noga. Här är risken störst för markskador.
 • Kolla att det inte finns skräp och oljespill kvar på uppställningsplatser för kojor m.m.
Senast korrigerad: 2017-04-19
Barr
Skador
Ekonomi
Avverkning

Kommentarer (3 st)

Anna Bergsten · 2016-12-12
En viss andel fäll- eller kapsprickor är normal - hur stor? - och hur beräknas kompensationen om dessa överskrids?
Skogskunskap · 2016-12-13
Hej Anna, kap- och fällsprickor ska förstås vara så få som möjligt och det är också något branschen strävar mot med nya sågsvärd och tekniker. Det finns en artikel om kapsprickor i Skogforsk Vision som visar hur skadorna trots allt har minskat med tiden http://www.skogforsk.se/contentassets/491767bc8cab4f0987432bdc1b259eb2/kapsprickor.pdf. I Skogskunskap har vi statistik över andelen vrak i genomsnitt, bland annat på grund av dessa skador (http://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/gallra/gallring-for-sjalvverksamma/aptering/). Hur det hanteras gentemot avverkningsentreprenör och virkesköpare är knepigare. Skickar därför frågan vidare till Skogforsks experter och hoppas på svar. / Mats, redaktören
Björn Hannrup, · 2016-12-13
Hej Anna! Det finns i nuläget ingen storskalig metod för att mäta in sprickorna och därmed finns inget större statistiskt underlag som kan användas för att kvantifiera förekomsten. En svårighet är att de allra flesta kapsprickor är dolda och inte synliga med ögat. En bedömning utifrån de detaljerade studier/undersökningar som är gjorda är dock att det finns sprickor i cirka 20 % av alla sågtimmerstockar. Kap- och fällsprickor omfattas av mätningsbestämmelserna för kvalitetsbestämning av sågtimmer (se http://www.sdc.se/admin/Filer/Nya%20m%C3%A4tningsinstruktioner%20augusti%202016/Nationell%20Instruktion%20f%C3%B6r%20kvalitetsbest%C3%A4mning%20av%20s%C3%A5gtimmer%202016-08-01.pdf). För klassificering av sprickor används tre klasser: inga sprickor, sprickor i 1-5 % av stockarna och sprickor i mer än 5 % av stockarna. Det är enbart synliga sprickor som räknas. Vilken påverkan denna klassificering har på virkespriset går inte att svara på generellt utan det är upp till parterna att avtala om detta. Parterna har enligt bestämmelserna också möjlighet att helt avtala bort bedömningen av kap- och fällsprickor. Hälsningar /Björn Hannrup, Skogforsk