Röjningens grunder

Röjning i ungskog ger de kvarvarande träden utrymme att växa bättre och bli mer stormfasta. Utebliven röjning leder till klena stammar med dålig kvalitet och större risk för snö- och vindskador.
Bild: Nils Forshed

Kort om röjning

 • Röjninger en en högre och värdefullare virkesproduktion, och en långsiktigt bättre ekonomi i skogsbruket.
 • Normalt utförs röjning i ungskog som är 2-4 meter hög. Senare röjning (4-5 meter) kan användas vid en andra röjning för sådd och självföryngrad tallskog där man vill undvika älgbete och samtidigt skapa en bra kvistkvalitet.
 • I självföryngringar och sådder bör en plantröjning utföras vid 0,5-1 meters höjd. Den bör senare följas upp av en ungskogsröjning.
 • Vid röjningen sparas huvudstammarna. Det är de som ska bilda det framtida beståndet.
 • Röjningen har stor betydelse för beståndets framtida kvalitet, värde och stormfasthet.
 • De flesta röjningar handlar om att avlägsna löv i planteringar med gran och tall.
 • Röjningsbehovet är mycket större än den röjning som faktiskt utförs. I Sverige finns ett "röjningsberg" med akut röjningsbehov.
 • Motormanuell röjning med röjsåg dominerar helt. Maskinell röjning har provats i försöksskala men har aldrig nått praktiken. Alternativa metoder är toppröjning med kedjeröjsåg eller med röjkniv.
 • Röjning skiljer sig från gallring genom de röjda stammarna vanligen lämnas kvar i skogen.
 • En van röjare röjer 1-3 hektar per dagsverke om röjningen inte är alltför svår. För självverksamma kan det ta dubbelt så lång tid.
 • Självverksamheten är hög (mer än 50 %) i röjning - det är dock lätt att överskatta förmågan och den tillgängliga tiden. Det är en viktig orsak till att röjningarna släpar efter i privatskogsbruket.
 • Röjningskostnaden ökar snabbt när beståndet blir högre och tätare. Det är dyrt att vänta.
 • Röjning av underväxt görs ofta inför gallring eller slutavverkning.

Röjning i lövskog behandlas i sektionen Sköta lövskog.

Senast korrigerad: 2016-03-21
Barr
Röjning

Kommentarer (2 st)

Jenny Lundkvist · 2016-12-01
1-3 ha ...
L-G Löfgren · 2018-01-05
Hur mycket en röjare producerar är alltid ett diskussionsämne På privatmark lägger vi som röjer på entreprenad i snitt 12-13 timmar per ha