Spara asp så sparas många arter

Aspen är värd för minst 1000 arter och ett viktigt trädslag för mångfalden. En rapport bekräftar att levande och döda aspar som sparas på hyggen är en mycket effektiv hänsynsåtgärd vid avverkning.
Bild: Mats Hannerz

Att aspen hyser många arter både som levande och död är ingen överraskning. Nu har forskningen bekräftat detta, men den har också gett nya spännande insikter om hur viktig hänsynen är när det gäller detta trädslag.

I norra halvan av landet, där det saknas ädla lövträd, ger aspen ett stort bidrag till mångfalden. En del arter, även ovanliga, gynnas av den soliga och öppna miljön på hyggen. Vissa arter klarar sig dock sämre och trivs bättre på asp i gammal skog.

Ett spännande resultat är att antalet arter kan öka med tiden efter en avverkning. Ett exempel är trädlevande lavar; många arter som är vanliga i den gamla skogen överlever på hygget, samtidigt som nya mer ljustoleranta arter vandrar in. En del andra artgrupper, t.ex. mossor, verkar dock vara mer känsliga. De skuggiga nordsidorna av trädstammarna är särskilt viktiga för uttorkningskänsliga arter.

Stora och grova aspar har hittills lyfts fram som särskilt viktiga för den biologiska mångfalden. Ny forskning visar dock att även klenare träd kan ha stort värde för vissa arter och att det därför kan vara bra att spara olika storlekar vid avverkning.

Om skogsbruket lämnar levande aspar så kommer vi på sikt också att få död aspved. Men för många arter är det är viktigt att asparna är solbelysta, därför ska man inte plantera närmast hänsynsträden. Om träden står kvar kan man behöva röja och gallra runt dem. .

Syntesen om asp är den femte delen i en serie som går igenom olika hänsynsåtgärders effekter. Ladda ned hela rapporten som PDF här nedanför.

Hela rapporten kommer att publiceras under våren 2016. Rapporten är framtagen inom forskningsprogrammet Smart Hänsyn, som leds av SLU i samarbete med Skogforsk och Umeå universitet.

Läs syntesen i sin helhet här.

Filmen om aspen

"Det är lätt att förälska sig i aspen", säger speakern i filmen "Aspen - Populus tremula". Ljudet av aspens darrande lövverk i sommarbrisen, fågelsången från häckande mesar och hackspettar och hemmiljön för hundratals insekter, mossor och lavar.

I filmen berättar den legendariske insektsexperten Bengt Enström om aspens unika insektsfauna, där bland annat förlagan till filmvärldens Guldbagge ingår. Forskarna Lena Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen i skogslandskapet.

Filmen är interaktiv. Det går att klicka och stoppa upp filmen för att läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig, eller bara fascineras. Filmen har tagits fram gemensamt för Skogforsk och Sveriges lantbruksuniversitet. Den är den första (lanserad 2019)  i en serie filmer från det tidigare forskningsprogrammet Smart Hänsyn. Filmen är fiansierad av Stiftelsen Skogssällskapet och Formas.

Ännu mer om asp i Skogskunskap

Senast korrigerad: 2021-01-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

LB · 2019-05-25
Länk saknas smart hänsyn Filmen om Aspen oerhört bra o stimulerande bra infälld här!