Siffror om vägar

Kostnaden för att bygga skogsbilväg har stigit kraftigt, år 2012 var den 190 kronor per meter väg. Skogsbrukets kostnader för väghållning var 27 kronor per avverkad kubikmeter år 2014.
Skogsbilväg klass 4
Bild: Mats Hannerz

På sidan Skogsbilvägar och andra enskilda vägar finns uppgifter om hur många mil väg vi har av enskilda vägar, skogsbilvägar och allmänna vägar. Här kommer lite andra siffror.

Fram till 1992 utgick statsbidrag till ny- och ombyggnad av skogsbilvägar. Skogsstyrelsen gjorde vart tionde år en sammanställning av vägnätets status och det framtida behovet (Vägplan 90 är den sista). När bidragen försvann år 1992 upphörde också den centrala vägplaneringen. Det är en förklaring till att den offentliga statistiken om vägar är mer sporadisk sedan dess. Här har vi sammanställt några uppgifter om det svenska skogsbilvägnätet utifrån Vägplan 90 och Skogsstyrelsens senare statistik. Efter 1990 har nya vägar byggts, samtidigt som andra har tagits ur drift. Uppgifterna ger sannolikt en ganska rättvis bild av dagens vägnät.

Nybyggnation av skogsbilvägar

Under 1980-talet ökade skogsbilvägnätet med 3900 mil, d.v.s. nästan 400 mil om året. Nybyggnationen har därefter varit lägre. Enligt Skogsstyrelsens statistik byggdes i genomsnitt 160 mil skogsbilväg per år under 1995-2006.

Nybyggda skogsbilvägar 1995-2006

Nybyggda skogsbilvägar inklusive fullständiga förbättringar (lägst vägklass 4D). Källa www.skogsstyrelsen.se.

Skogsbrukets kostnader för vägar

Skogsbrukets sammanlagda kostnader för väghållning uppgick 2014 till 27 kr per avverkad m³fub. I Skogforsks och Skogsstyrelsens årliga enkät görs en sammanställning av storskogsbrukets kostnader för vägar på egen skogsmark.

  Norra Sverige Södra Sverige Hela landet
Nyinvestering 18,05 6,02 12,60
Underhåll 13,23 15,34 14,20
Summa vägar 31,28 21,36 26,80

Storskogsbrukets kostnader för nybyggnad och underhåll av vägar på egen mark år 2014. Kronor per m³fub. Källa Skogsstyrelsen, tabell 14.04.

Kostnaderna för väghållningen har ökat kraftigt under 2000-talet. Enligt enkätundersökningen steg kostnaden från ca 7 kr till 33 kr per avverkad kubikmeter 2012, och därefter har den sjunkit till 27 kr 2014 (totala kostnaden för nyinvestering och underhåll av skogsbilväg).

Kostnader för väghållning 1998-2014

Storskogsbrukets kostnader för nybyggnad och underhåll per avverkad m³fub, egen skogsmark. Källa Skogsstyrelsen, tabell 14.04.

Kostnad per meter

År 2006 är senaste året när resultaten i Skogforsks och Skogsstyrelsens enkät presenterades i relation till väglängden (källa Skogsstyrelsen).

  Norra Sverige Södra Sverige Hela landet
Nyinvestering 100 113 103
Underhåll 7 5 5
Summa vägar 108 117 108

Kostnader per meter för nyinvestering och underhåll av skogsbilvägar 2006. Källa Skogsstyrelsen.

Torbjörn Brunberg, ansvarig för enkäten vid Skogforsk, har tagit fram uppgifter för nybyggnad för åren 2010-2012.

  2010 2011 2012
Nyinvestering 160 167 191

Kostnader för nybyggnad av vägar 2010-2012, kronor per meter väglängd

Vägnätets täthet och standard

Uppgifter är från Vägplan 90 och avser avstånd från stubbe till närmaste väg (såväl allmänna som enskilda vägar).

68 % av skogsmarken finns inom 500 m från väg och hälften inom 300 m.

avstånd från stubbe till väg

Skogsmarkens avstånd till väg. 19 % finns inom 0-100 meter, 37 % inom 0-200 meter etc. Källa Vägplan 90.

  • Som genomsnitt för hela landets skogsmarker fanns 16 m väg per hektar.
  • Medeltransportavståndet var 484 meter i hela landet.

Skogsvägarnas bredd

Södra Sverige har en betydligt större andel smala körbanor. Där är 34 % under 3 meter, jämfört med 2 % i norra Sverige, enligt Vägplan 90.

Bredd, m Södra Sv Mell Sv Norra Sv Hela landet
Ej angiven 3 16 0 5
2,5-2,7 19 3 1 9
2,8-2,9 15 1 1 6
3,0-3,2 29 14 12 19
3,3-3,4 6 2 3 4
3,5- 28 65 83 58

Fördelning på körbanebredder, skogsbilvägar, enligt Vägplan 90

Senast korrigerad: 2022-03-18

Kommentarer (0 st)