Skogsbilvägar och andra enskilda vägar

I Sverige finns ungefär 43 000 mil enskilda vägar, alltså vägar som inte ägs av stat eller kommun. Hälften är skogsbilvägar. Det finns många sätt att dela in vägarna i olika klasser.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Var fjärde resa

Var fjärde resa i landet börjar på en enskild väg. De enskilda vägarna är livsnödvändiga för landsbygden, både för boende, besökare och näringsidkare. Vägarna kan förvaltas av samfällighetsföreningar, enskilda markägare, tomtföreningar eller andra organisationer.

Hälften är skogsbilvägar

Skogsbilvägarna utgör knappt hälften av de enskilda vägarna, ungefär 21 000 mil. Skogsbruket utnyttjar också många andra enskilda vägar för delar av sina transporter. På samma sätt är många skogsbilvägar tillgängliga för andra utanför skogsbruket. Det kan vara jägare, bärplockare, boende eller andra näringsidkare. Skogsbilvägen låter dem både komma ut i skogen och komma åt allmän väg från skogen. Därför kan skogsbilvägen behöva anpassas efter behoven. Det är skillnad på en väg som huvudsakligen används för en tillfällig virkestransport och en väg som används dagligen under lång tid.

Statliga-kommunala-enskilda vägar

Motorväg, kommunal väg och enskild väg. Foto Mats Hannerz.

De flesta vägarna i landet är enskilda (43 000 mil). 10 000 mil är statliga och 4 000 mil är kommunala. Foto Mats Hannerz.

Klassificering av vägar

Det finns många sätt att dela in vägar:

Enskilda och allmänna vägar

En allmän väg är en väg där staten eller kommunen är väghållare. Alla övriga vägar är enskilda vägar. En enskild väg kan ägas av en fastighet eller samfällt av flera fastigheter. En enskild väg kan uppbära statsbidrag om den uppfyller vissa villkor, bland annat att den är öppen för allmän trafik.

Bärighetsklasser

De allmänna vägarna delas in i bärighetsklasser (BK), som ger ett mått på hur tunga fordon de håller för. Bärighetsklassen sätts ofta utifrån de svagaste delarna av en väg, till exempel en bro eller ett vägavsnitt med tjälproblem. Huvuddelen av det allmänna vägnätet omfattas av BK1, som tillåter 64 tons bruttovikt. BK3 är den lägsta klassen med en max bruttovikt på 37,5 ton (kan vara lägre beroende på axelavstånd och axeltryck). Läs mer om reglerna för fordonsvikter på olika bärighetsklasser.

Skogliga vägklasser

I skogsbruket delas vägarna upp i tillgänglighetsklasser (när på året vägen är tillgänglig, klass A-D) och geometrisk standard (klass 1-4), som ger ett på mått vilken hastighet man kan färdas på vägen. Den geometriska standarden ersätts nu i snabb takt med SVDB:s indelning efter funktion (användning och underhåll). Läs mer.

Funktionella vägklasser - SVDB

Numera ersätts de gamla måtten på geometrisk standard (1-4) med funktionella vägklasser i SVDB. Den nationella vägdatabasen delar in vägarna i 9 klasser, där klass 7-9 är relevanta för skogsbilvägarna. I den skogliga delen av NVDB (SVDB) kallas vägarna huvudväg (klass 7), normalväg (8) och nollväg (9). Klasserna beskriver hur vägen används och underhålls, men ger inte mått på tillgänglighet. Då används fortfarande de gamla klasserna A-D. Läs mer om NVDB. Läs mer om SNVDB. Läs mer om funktionella vägklasser.

Vägkategorier

Trafikverket delar in de enskilda vägarna i kategorier A-F beroende på användning. Kategorierna är underlag för bidrag till drift och underhåll. Läs mer på Trafikverkets hemsida.

Primär-, sekundär- och tertiärvägar

Ibland används en indelning i primärvägar (huvudvägar, genomfarter, även kallade åtkomstvägar), sekundärvägar (uppsamlingsvägar) och tertiärvägar. Tertiärvägar är de vägstumpar som går till ett enskilt bestånd. Denna indelning används ofta vid vägnätsplanering.

Senast korrigerad: 2023-01-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (4 st)

Nisse · 2019-09-25
Hej! Jag är med på dom siffrorna, men sedan finns 7500mil enskild väg med statsbidrag. Ni har en siffra på 43000mil och gissar att det är enskild väg med statsbidrag + något mer? mvh //nisse
Svar från Skogskunskap · 2019-09-25
Hej igen Nisse, Det finns många enskilda vägar som inte har statsbidrag utan driftas helt på väghållarens egen bekostnad. Siffran 43,000 mil (som inkluderar de vägar som har statsbidrag) kommer från det tidigare Vägverkets hemsida. Idag saknas den siffran på Trafikverkets sajt, vad jag kan se. Det figurerar lite olika siffror beroende på vad man klassar som väg. / Skogskunskap
Nisse · 2019-09-24
Hej! Siffrorna ser inte ut att vara samma som trafikverket använder, vad beror det på? https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Sveriges-vagnat/ mvh //nisse
Svar från Skogskunskap · 2019-09-25
Hej Nisse, Enligt Trafikverkets sida finns 9850 mil statliga vägar (vi hade avrundat till 10000), 4230 mil kommunala vägar (vi hade avrundat till 4000) och 7400 mil enskilda vägar med statsbidrag (vi har angett alla enskilda vägar, även de som inte har statsbidrag). Siffrorna ändras förstås hela tiden, men storleksordningen håller nog fortfarande. Vi kommer att få mer kunskap om de enskilda vägarna när den påbörjade nationella inventeringen har genomförts. / Skogskunskap
Skogskunskap · 2016-12-19
Tack för kommentaren Anders, länkarna hade fallit bort vid överföringen, dessutom var det andra länkar än i Kunskap Direkt. Nu är det fixat.
Anders · 2016-12-18
Då man trycker på " läs mer" , så händer ingeting.