Rörbro

Rörbroar finns i flera utformningar. De kan vara helt cirkulära eller elliptiska.
Bild: Skogforsk

Viktigt med djup till fast botten

För att undvika sättningar och deformation är det viktigt att utföra grundläggningen med hänsyn till undergrundens beskaffenhet. Om undergrunden består av finkorning jord, till exempel en siltig jordart, finns normalt två metoder för grundläggning.

  • Om djupet till fast botten är litet utförs urgrävning och fyllning till fast botten.
  • Om djupet till fast botten är stort förstärks undergrunden, till exempel genom att man lägger ner geotextil och en rustbädd av plank.

Plåt eller betong

En rörbro kan vara av plåt eller betong. Vilken typ man ska välja beror framför allt på undergrundens beskaffenhet och vattnets egenskaper.

Rörbro av plåt med ellipsform kan väljas vid siltig undergrund, eftersom ellipsformen ger en större bäryta i förhållande till en cirkulär konstruktion.

Betongkonstruktion väljs främst om vattnet har lågt pH, under 6,5 (surt vatten). För att betong ska vara ett lämpligt material gäller också att vattnets hårdhet ska vara låg, mindre än 20 mg Ca/liter, att alkaliniteten ska vara mindre än 1 mekv/ liter och att ledningsförmågan ska vara mindre än 100 mS/meter.

Varning - inga rörbroar av skrotade bränsletankar

Att bygga en rörbro av en skrotad bränsletank är tekniskt och miljömässigt förkastligt. Det är osäkert hur länge konstruktionen håller och dessutom finns det risk för att miljön tar skada. Användning av restprodukter, som bränsletankar är fråga om, är i många fall tillståndspliktiga enligt miljöbalken, 9 kapitlet.

Lägg in bottenmaterial i trumman

Före anläggningsåtgärden ska en bygghandling upprättas för att man ska undvika miljöskador. Ett av de större problemen vid anläggande är risken för grumling nerströms, som kan få stora konsekvenser för vattenlevande djur. Vid risk för grumling gäller att man ska vidta erforderliga skyddsåtgärder, som kan variera från fall till fall. Det kan exempelvis vara nödvändigt att utföra anläggningen vid lågt vattenflöde. Schaktets släntlutning för rörbron bör ligga på 1:2.

Fyllmaterialet ska vara ej tjälfarligt, det vill säga finkornhalten ska vara under 15 procent, och det ska alltid och kontinuerligt packas. Inom 50 cm från röret får kornstorleken vara högst 65 mm. Utanför det avståndet får kornstorleken vara maximalt 300 mm. Stora block nära trumman innebär att trumman kommer att skadas snabbare, eftersom blocken trycks mot trumman. Vid bristfällig packning kan rörbron deformeras, vilket medför både stora kostnader och miljöskador.

Det är viktigt att mängden material ovanför vägtrumman är tillräcklig. De flesta tillverkare anger 600 mm material ovanför trumtoppen, men det kan variera med dimension och konstruktion. Följ rörtillverkarens rekommendationer vad gäller överbyggnadens tjocklek från rörets topp till vägbanan. Rörbron grävs ner minst 300 mm under vattendragets botten. För att göra trumman mer naturlig ska bottenmaterial läggas in i trumman. Trummans eller rörbrons lutning ska inte vara mer än 0,5 procent. Erosionsskydd ska alltid anläggas för att skydda vägbanken, rörbron och vattendraget.

Senast korrigerad: 2016-11-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)