Olika brokonstruktioner

Broar kan konstrueras på en mängd olika sätt. Broar på fundament lämnar en större del av vattendraget opåverkat. Om bärigheten är dålig är rörbro ett alternativ.
Bild: Mats Hannerz

Bro eller trumma?

En bro har en spännvidd större än 2 meter, oavsett konstruktionstyp. Om spännvidden är mindre än 2 meter kallas konstruktionen trumma, oavsett om den är byggd med en cirkulär trumma, halvtrumma eller någon annan typ.

Broar på fundament bäst för miljön

Ur miljösynpunkt är ofta en broöverbyggnad på fundament att föredra framför en valvbåge, och en valvbåge bättre än en rörbro. En rätt dimensionerad broöverbyggnad på fundament lämnar vattendraget relativt opåverkat. Vandrande djur får då tillgång både till strandkanter och en orörd botten.

Rörbroar vid dålig bärighet

Om bärigheten i marken är låg, och/eller vattendraget rinner fram i en terräng som saknar tydlig slänt mot vatten bör man välja rörbroar framför övriga konstruktioner. Rörbron ger en stor anläggningsyta mot undergrunden, och kan därför anläggas med mindre förstärkningsåtgärder. I flacka översilningsmarker måste vägen ansluta på en bank, och med en lågbyggd rörbro, eller två parallella rörbroar i banken, kan man få en relativt bra lösning.

Val av spännvidd

Spännvidd väljs efter flöde, vattendragets profil och vattendragets bredd samt grundläggningsförhållanden. Spännvidden bör vara så stor att det vid normalt vattenstånd ryms en strandkant innanför fundamenten. Då undviker man att vattenpassagen blir ett vandringshinder för vattenlevande och vattenanknutna djur. En vanlig rekommendation är minst 1,2 gånger vattendragets bredd vid normalt vattenstånd och flöde. Denna spännvidd bör alltid jämföras med hydrologiska beräkningar och anpassas efter de lokala hydrologiska förhållandena.

Senast korrigerad: 2021-09-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)