Gallring i ask

Asken måste gallras hårt för att behålla kronan. Den blir snabbt rak och kvistren men behöver sedan ljus för att växa bra.
Asken växer bra där det är bördigt, här tillsammans med alm.
Bild: Jörg Brunet

Använd gallringsmallen för att hitta rätt gallringsnivå i asken.

Askarna blir ofta raka och kvistrensas snabbt

I likhet med bok och ek är målet med askskogsskötsel att producera raka, grova och kvistfria stammar. Men det är betydligt lättare att uppnå det med ask. Det beror på att askens växtsätt ger väldigt raka stammar och att kvistrensningen i den nedre delen av kronan är effektiv.

Risk att bestånden blir överslutna

På rätt mark växer ask också väldigt snabbt så att träden blir grova. Faran i askskogsskötsel är att bestånden sluter sig så att kvistrensning minskar kronans storlek. Sker detta kommer tillväxten på de enskilda stammarna att minska starkt och man får då vänta länge på att stammarna ska bli grova. Gallringarna är därför ett viktigt verktyg för att hålla askbestånden glesa.

Se upp med grönkronan

Grundytan efter gallring bör ligga mellan 10-15 m2/ha. Gallringarna bör göras så att askens krona inte bli mindre än en tredjedel av trädhöjden. Ask kan gallras relativt hårt - uttag på upp till 30% borde inte innebära några stora negativa effekter.

Alltför glesa bestånd ger låg produktion

Eftersom asken bör skötas så att beståndet är glest blir också beståndets volymproduktion låg, även om de enskilda stammarna växer snabbt. Det är också en anledning till att man inte vill hålla beståndet ännu glesare, även om det skulle accelerera tillväxten på de kvarvarande stammarna. Alltför glesa askbestånd kan leda till skador som sänker tillväxten. Detta är troligtvis resultat av uttorkning av knoppar och blad från vind i kombination med hög transpiration.

Det finns ett flertal iakttagelser som visar att askar som står utan konkurrens men exponerat har en sämre tillväxt än de som står mer skyddat.

Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)