Gallring i lövblandskog

Att sköta lövskog kräver intresse, uppmärksamhet och uthållighet. Att sköta lövblandskog kräver ännu mer.
En blandning vi sällan ser i Sverige men som kan fungera. Tall, lönn och lind i Moskva.
Bild: Mats Hannerz

Antalet lyckade kombinationer av lövblandskog med trädvis blandning är relativt få. Det beror på skillnader i markkrav, tillväxt- och konkurrensmönster och omloppstid. Till detta kommer ökade avverkningskostnader till följd av fler sortiment.

Ett alternativ kan vara frimärksskogsbruk, vilket innebär att man väljer det lämpligaste trädslaget för ståndorten. Det kan ses som en fint avstämd ståndortanpassning. Resultatet blir en blandskog med större eller mindre grupper. Detta är inte bara effektivt från produktions- och avverkningssynpunkt utan gynnar också hänsynen till naturmiljön.

Vid gallringsingrepp bör du i möjligaste mån:

  • Välja bästa trädslag efter ståndorten.
  • Gallra bort sämre trädslag så långt det går.
  • Sträva efter trädslagsrena grupper.

Om du vill behålla trädvis inblandning:

  • Utse ett huvudträdslag som skötseln anpassas efter.
  • Välj huvudstammar i ett jämnt och lämpligt förband (350-500 per hektar).
  • Där huvudstam saknas, välj det träd av annat trädslag som kan förväntas ge bäst framtida avkastning.
  • Gallra bort konkurrerande träd runt huvudstammarna.
  • Gallra också bort kvalitativt dåliga träd.

Att sköta lövskog kräver intresse, uppmärksamhet och uthållighet. Att sköta lövblandskog kräver ännu mer!

Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)