Körskador

Vid avverkning och terrängtransport kan marken, vattendrag och omkringstående träd skadas. Skador på trädens stammar och rötter kan orsaka röta. Skadade rötter kan även leda till tillväxtförluster.
Bild: Mats Hannerz

I sektionen Vatten och mark finns mer information och praktiska anvisningar för skogsbruk där det är risk för skador på mark och vatten.

Stammar och rötter

Skador på trädSkador på stammar och rötter kan ge nedsatt tillväxt och kvalitet. Skador som är större än en tändsticksask räcker för rötan ska få fäste. Var särskilt

försiktig under savningsperioden då barken är som känsligast. Målet är att mindre än 5% av de kvarstående träden får vara skadade efter gallring.

Gallringsuppföljningar på olika skogsföretag visar att skadenivån i regel är ca 3%, men undantag förekommer. Tyvärr koncentreras skadorna vanligen till de värdefulla stickvägsnära träden, som har en hög volymtillväxt.

Skador på markMarkskador

Bestånd på marker med dålig bärighet bör avverkas under vinter med tjäle. Då minimeras skadorna på kvarstående träd och mark. Sammanhängande körskador som är djupare än 40 cm bör repareras. Lägg igen dem efter avverkningen.
Djupa hjulspår i marken kan orsaka rotskador med risk för svampangrepp. Träden kan dessutom bli vindkänsliga. I sluttningar kan markskador leda till erosion.

Skador på vattendragVattendrag

Vattendrag skadas lätt vid ovarsam virkestransport. Körskador i bäckar och diken leder till att jord och organiskt material förorenar vattnet. Föroreningarna kan orsaka uppdämningar och ändrat vattenflöde. Grumling av vattnet skadar vattenlevande djur och lekbottnar för fisk.
Lägg om möjligt överfarter där bäcken omges av fastmark. Lägg massaved eller liknade i bäcken att köra på. Kom ihåg att ta bort det efter avverkningen.

Senast korrigerad: 2024-01-31
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)