Skogsbrukets miljöeffekter

Skogsbruket kan påverka vatten på många sätt. Övergödning, slam, vandringshinder och avverkning i känsliga kantzoner är några exempel.
Det som görs i skogen kan påverka vattnet nedanför
Bild: Mats Helge

Skog har många positiva effekter på vattenmiljöerna genom att den renar och filtrerar vattnet innan det når ut i vattendragen. Men med skogsbruk kan vi också påverka vattnet negativt. Här är några exempel på effekter som vi ska försöka minimera.Skogsbrukets miljöeffekter, illustration Rose-Marie Rytter.

Illustration Rose-Marie Rytter.

1. Slam

Flodpärlmussla, bild Rose-Marie Rytter.
Flodpärlmussla, Rose-Marie Rytter.

Slam som transporteras ut från hyggen och körspår kan försämra vattenkvaliteten och försämra livsmiljön för vattenorganismer. Igenslammade bottnar kan missgynna musslor och nattsländor som filterar ut sin föda från vattnet. Igenslammade bottnar kan förstöra miljön för rom och fiskyngel av t.ex. öring.

2. Övergödning

Eutrofierad sjö, övergödning. Säbysjön, Knivsta. Foto Mats Hannerz.

Övergödning leder till att vattendrag och sjöar växer igen (de eutrofieras). Foto Mats Hannerz.

Vid avverkning och gödsling ökar utlakningen av näringsämnen till vattendrag och sjöar. Under större delen av omloppstiden är näringsutlakningen inte högre från en brukad skog än från en naturskog, men den kan stiga i samband med skogsbruksåtgärder.

3. Vandringshinder

Vägtrumma över Lillmörtsjöbäcken. Foto Oskar Norrgrann.

Heltrumma i Lillsjömörtbäcken, ett vandringshinder. Foto Oskar Norrgrann.

Konstruera passager över vattendrag så att de inte blir vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer. Använd i första hand halvtrummor eller broar. Med en halvtrumma lämnas botten intakt och det kan inte bildas något fritt fall vid utloppet. Trumman ska vara minst lika bred som vattendraget, gärna bredare.

4. Strand- och bäcknära miljöer

Skyddszon, kantzon vid bäck. Foto Nic Kruys.

Skyddszon vid bäck. Foto Nic Kruys/N.

Den strand- och bäcknära miljön är viktig både för växter och djur i strandzonen och för organismer i sjöar och vattendrag. Hyggen som går ända ner till vattenlinjen ökar ljusinsläppet, ger ökad risk för igenslamning och minskar tillgången på föda och död ved från den strandnära skogen. Lämna alltid en skyddszon närmast vattnet.

Senast korrigerad: 2017-05-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Bert · 2018-09-24
hur påverkar vi människor miljön när vi avverkar
Svar från Skogskunskap · 2018-09-24
Hej Bert, det är en stor fråga med många svar. Vi kan definitivt minska miljöpåverkan genom skonsamma metoder och smart planering. Vi kan ju också aktivt förbättra för djur och växter genom att röja och gallra på rätt sätt, ställa naturvårdsträd eller skapa död ved. En del av det beskrivs här i Skogskunskap. Mer kunskap hittar du på till exempel www.skogforsk.se/kunskap.