Skogsbruk och kvicksilver

Kvicksilver finns överallt i skogsmarken. Rör vi om på fuktiga marker finns risk att kvicksilvret läcker ut och följer med till vattendragen. Bästa åtgärden är att undvika körskador.
Körskador som kan leda till läckage av metylkvicksilver
Bild: Eva Ring

Kvicksilverhalterna i svensk fisk är fortsatt höga trots att vi släpper ut mycket mindre kvicksilver till atmosfären idag. Förklaringen är historisk - under en lång följd av år har kvicksilver följt med ut i gasform vid kol- och oljeförbränning och från vissa industrier. Fram till 1960-talet användes också kvicksilverhaltiga medel i jordbruket. Huvuddelen av kvicksilvret kommer från utsläpp i andra länder. Det är alltså en global fråga.

kvicksilvertermometer, Anonimski, Wikipedia commons

Kvicksilvertermometern, en historisk skurk bland många andra. Foto Anonimsk, Wikipedia commons.

Metylkvicksilver anrikas i fettvävnader

Det gasformiga kvicksilvret oxideras i luften och faller ut med nederbörd som oorganiskt (metalliskt) kvicksilver (Hg). Så småningom hamnar det i marken där halterna i skogsmark och sjösediment har byggts på under årtionden.

Kvicksilver kan röra sig i marken och följa med ut till vattendrag. En del av kvicksilvret omvandlas på vägen till metylkvicksilver, en fettlöslig form som tas upp av växtplankton och smådjur, och så småningom anrikas i större djur som fiskar. Det metalliska kvicksilvret kan också tas upp av djuren, och båda formerna är giftiga. I en sjö finns normalt mycket mer metalliskt kvicksilver än metylkvicksilver, men eftersom metylkvicksilvret anrikas så lätt kan det utgöra kanske 80 % av kvicksilvret i en fisk. 

Mer metylkvicksilver i syrefattiga miljöer

Omvandlingen från metalliskt till metylkvicksilver sker snabbare i miljöer med dålig tillgång på syre, till exempel myrmarker och bäckkanter. Metyleringen är särskilt hög i utströmningsområden där grundvattnet periodvis står högt.

Följer med humusämnen

Både metalliskt kvicksilver och metylkvicksilver är hårt bundet till humuspartiklar. Rör vi om i en våt eller fuktig miljö där det periodvis varit syrefritt är det stor risk att humus läcker ut tillsammans med metylkvicksilver. Det är alltså viktigt, av flera orsaker, att inte skada marken eller röra om i dessa miljöer. Det gäller särskilt de bäck- och strandnära miljöerna där humusen når vattendragen lätt.

Bidrar skogsbruket till mer kvicksilver i vattnet?

Det finns enskilda studier som har påvisat en femfaldig ökning av kvicksilverläckaget efter en körskada över en bäck. Uppföljande och mer omfattande studier har gett mer varierande resultat. Det finns studier som inte kunnat påvisa något ökat läckage efter avverkning, och att stubbrytning inte  ger högre läckage än en markberedning. Resultaten varierar mycket mellan olika områden. Det kan bero både på hur åtgärder utförts och på markens känslighet. Forskare rekommenderar därför försiktighetsprincipen, det vill säga att utgå från att det ändå finns en risk för kvicksilverläckage. Den aktuella forskningen (2016) finns sammanfattad i den refererade artikeln i Ambio.

Vad ska man då göra som skogsbrukare?

Att minska kvicksilverutlakningen handlar om att minska läckaget av humusämnen och annat slam från skogen. Det handlar också om att minska markpåverkan i form av kompaktering som skapar mer syrefria miljöer. Här är några tips. Råden gäller egentligen för all påverkan på vattnen:

  • Undvika stora sammanhängande hyggen, särskilt i våta miljöer eller på finkorniga jordar.
  • Undvik åtgärder i direkt kontakt med sjöar, vattendrag och våtmarker. Här är det bra att samverka med grannarna.
  • Dra inte skogsbilvägar nära vatten.
  • Undvik körskador, framför allt i våta, fuktiga och strandnära miljöer. Använd hjälpmedel som ris och broar där överfarter ändå måste göras.
  • Använd skyddszoner med träd och buskar nära vattendragen.
  • Ingen markberedning i skyddszonerna. Se till att markberedningen inte orsakar erosion.
  • Ingen stubbtäkt i skyddszonerna, på våta marker eller i brant terräng.
  • Vid dikning och dikesrensning ska diket mynna i en slamfälla och inte gå direkt ut till vattendraget.

Ska man laga en körskada?

En vanlig fråga är om man ska laga en körskada. En grävmaskin rör ju om marken ännu mer, även om det kan se snyggare ut efteråt. Här finns inga givna svar, men det är särskilt känsligt att gå in och gräva ännu mer i strandnära miljöer där det finns risk att halterna av metylkvicksilver är höga.

Kvicksilver på film

Lyssna på forskaren Karin Eklöf som berättar om vad kvicksilver kan ställa till med och vad du som skogsbrukare kan göra.

Kvicksilver - ett extramaterial från filmen Spårlös (4:13 min).

 

Senast korrigerad: 2020-03-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)