Faktorer som påverkar vattenorganismer

En störning kan ge olika effekter i olika vatten. Hur de vattenlevande organismerna påverkas beror på vattnets kemi, bottenmaterial och vilka arter som lever där.
Bild: Mats Hannerz

Skogsbruk och naturliga störningar påverkar vattenmiljöerna på flera sätt. I tabellen har vi listat några effekter och motåtgärder.

Faktorer som påverkar vattenorganismerna. Illustration Rose-Marie Rytter.

Faktorer som påverkar vattenorganismerna. Illustration Rose-Marie Rytter.

Faktor Biologisk effekt Motåtgärder
1. Ökad ljusinstrålning Gynnar tillväxt av alger, mossor och högre vegetation Lämna träd i skyddszonen
2. Ökad vattentemperatur Missgynnar värmekänsliga organismer som öring och kallvattenarter av bottendjur Lämna träd i skyddszonen, särskilt på södra sidan av vattendraget
3. Minskad syrgashalt Missgynnar syrgaskänsliga organismer som öring och bäcksländor Lämna träd i skyddszonen. Minska slamtransporten vid dikesunderhåll och avverkning
4. Ökad surhet Låga pH-värden och höga halter oorganiskt aluminium missgynnar fisk och vissa bottendjur Begränsa hyggesarealen i avrinningsområdet. Föryngra under högskärm på lämplig mark
5. Ökad slamhalt Höga slamhalter förändrar ljusklimatet vilket missgynnar undervattensvegetation och försämrar levnadsvillkoren för bottendjur och fisk Undvik markskador i skyddszonen och minska slamtransporten
6. Död ved Död ved i vattnet håller kvar organiskt material och skapar varierade levnadsförhållanden genom att påverka flödeshastigheten. Den döda veden kan skydda stränder och bottnar från erosion Lämna trädbevuxna kantzoner längs ytvatten vid slutavverkning. Beståndet kan bidra med död ved genom fallande träd och grenar
7. Strandvegetation Viktig som näringskälla och substrat. Strandvegetationen skapar också livsmiljöer i sjöar och vattendrag, till exempel runt undervattensrötter. Den fyller en viktig funktion som svärmnings- och äggläggningsplats för vattenlevande insekter. Var extra försiktig med skogsbruksåtgärder nära vattnen, då skyddas strandmiljön
8. Ökat vattenflöde Flödet påverkar större organismer fysiskt, men kan också förändra botten- och levnadsförhållanden Begränsa hyggesarealen i avrinningsområdet
9. Förändrad bottenmiljö Slitage, erosion, igenslamning, ökad tillförsel av näring och minskad tillförsel av död ved ändrar bottenmiljön Undvik markskador i skyddszonen. Motverka uttransport och ökad tillförsel av slam. Lämna träd i skyddszonen för tillförsel av död ved.
Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)