Lagar och riktlinjer

Vi människor och allt i naturen är beroende av vatten. Det är därför naturligt att vattnet skyddas av många regelverk.
Skogsvårdslagen är ett av många regelverk för hänsyn till vatten
Bild: Rose-Marie Rytter/Mats Hannerz

Skogsvårdslagens hänsynsparagraf

I föreskrifterna till 30 § "Hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen" anges att "Hänsynen till naturvårdens intressen skall utformas, så att den biologiska mångfalden gynnas så mycket som möjligt". Om skador har uppstått måste de åtgärdas, t.ex. genom att rensa vattendrag från avverkningsrester. Kärr och småvatten räknas upp som hänsynskrävande biotoper där skador skall undvikas eller begränsas. I föreskrifter och allmänna råd beskrivs åtgärder för att begränsa näringsläckage till vattendragen.

Allvarliga körskador

Föreskrifterna till 30 § anger att "Allvarliga körskador ska förhindras". Men vad är en allvarlig körskada och hur kan den förhindras? Det förklarar Skogsstyrelsen i sin film.

Allvarliga körskador - en film från Skogsstyrelsen (6:01 min).

Kulturmiljölagen - värna kulturmiljöer vid vatten

Kulturlämningar som definieras som fasta fornminnen har ett starkt skydd av kulturmiljölagen. Hit kan räknas en del äldre kvarnkonstruktioner, men också gamla broar eller äldre boplatser vid vatten. Läs mer om kulturmiljölagen och om hänsyn till kulturmiljöer vid vatten.

Skogsbrukets målbilder är vägledande

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har i  det så kallade Dialogprojektet enats om målbilder som ska tjäna som vägledning för det praktiska skogsbruket. Det finns särskilda målbilder för kantzoner mot sjöar och vattendrag och för överfarter över vattendrag vid terrängkörning. Målbilder för skyddsdiken och dikesrensning är under utarbetande.

Miljömålen - många berör vatten och ibland krockar de

Riksdagen har fastslagit 16 miljömål. Nästan alla mål har en koppling till vatten, bland annat målet Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans, Ett rikt växt- och djurliv och Grundvatten av god kvalitet. Miljömålen är inte en lag i sig, men resultaten av uppföljningarna av miljömålen har en stark effekt på utformningen av lagar och regler.

Miljöbalken - om risker för skada eller olägenhet för miljön

I miljöbalkens 2 kapitel anges de hänsynsregler som måste iakttas vid verksamheter eller åtgärder som kan medföra skada eller olägenhet för miljön. De är mycket allmänt hållna eftersom de omfattar allt som kan påverka miljön. Hänsynsreglerna i miljöbalken ska gälla parallellt med hänsynsreglerna i skogsvårdslagen. I första hand ska dock de mer detaljerade föreskrifterna till 30 § i skogsvårdslagen tillämpas.

Fiske - skogsbruket kan behöva ta särskild hänsyn

Den svenska fiskerilagstiftningen beskrivs på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Fiskelagen och lagar om fiskevårdsområden och fiskarrenden reglerar var och hur fiske får ske. I vissa vatten kan skogsbruket behöva ta särskild hänsyn till fisket.

EUs ramdirektiv för vatten - en del i lagstiftningen

Enligt EUs ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) ska vattnens status klassificeras enligt nationella klassificeringssystem. Målet är att inga vatten ska försämras och att man på sikt ska uppnå god status i alla sjöar och vattendrag. Vattendirektivet är införlivat i svensk lagstiftning genom särskilda förordningar i Miljöbalken.

God ekologisk status

God ekologisk status innebär att organismsamhällena, vattenkemin och hydromorfologin är relativt opåverkade av människan. Hydromorfologin omfattar bland annat floders vattenflöden, sjöars omsättningstid och olika ingrepp som dämning och rensning.

Fem vattenmyndigheter

Arbetet med EUs ramdirektiv för vatten leds i Sverige av fem vattenmyndigheter i fem vattendistrikt.

Sveriges vattendistrikt, illustration Roger Sjöström, Kreation AB.

Indelningen i fem vattendistrikt i Sverige. Illustration Roger Sjöström, Kreation AB.

Senast korrigerad: 2020-09-22
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)