Hänsyn till vatten och mark

Skogsbruk måste bedrivas så att det inte uppstår konflikter med andra intressen, till exempel den biologiska mångfalden och kvaliteten på våra vatten.
Bäck i Sunnemo, Värmland
Bild: Mats Hannerz

Skogsvårdslagens första paragraf anger att: "Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen."

Skogsvårdslagen är bara ett av de regelverk som skogsbruket måste ta hänsyn till. Kulturmiljölagen, Miljöbalken och EUs vattendirektiv är andra exempel som påverkar vad vi får och bör göra när vi bedriver skogsbruk.

I den här sektionen har vi samlat fakta och tips om hänsyn till vatten och mark.

 

Hänsyn till vatten och mark är delvis finansierat av Europeiska jordbruksfonden.

EU, jordbruksfonden flagga

Senast korrigerad: 2018-06-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)