Andel mogen skog i landskapet

Eftersom den äldre skogen har störst rekreationsvärde får det betydelse hur mycket kalmark, ungskog, medelålders och äldre skog som finns i landskapet.
Hur mycket mogen skog som finns i landskapet får stor betydelse för friluftslivet.
Bild: Martin Holmer.

Forskningsresultaten tyder på att en skog bör ha nått 60–80 år för att få sitt ”fulla värde” som rekreationsskog. Det är en ålder när många skogar avverkas idag. Prognoserna för framtiden är att slutavverkningsåldern sjunker ytterligare för att täcka upp för bristen på virke och minska riskerna med rotröta och vindfällning. Enligt Riksskogstaxeringen fanns det år 1960 38 % skog äldre än 80 år, år 2010 var det 31 %. År 2060 är det 20 %, enligt prognoserna i Skogsstyrelsens och SLU:s konsekvensanalys SKA15. Resten av skogen består av kalmark, ungskog eller medelålders skog.

Skogen blir både yngre och äldre

Samtidigt får vi allt mer äldre skog. Det beror på att skog sparas i frivilliga och formella avsättningar, och dessutom sparas träd i grupper på hyggen. Landskapet tenderar att bli mer tudelat – den sparade, äldre skogen och den brukade, yngre skogen. Om prognoserna i SKA15 slår in kommer det bara att finnas 9 % skog i åldersspannet 80–120 år när vi nått fram till 2060. Det blir alltså mycket glesare mellan svampskogarna i det brukade skogslandskapet.

Åldersklasser-2010-och-2060_1200x675px.jpg

Arealandel i olika åldersklasser år 2010 och 2060 enligt SKA15. Figuren visar att det går mot allt mer ung och medelålders skog, samtidigt som den riktigt gamla finns kvar. Däremot minskar skogen i intervallet 60-120 år.

Rikstax-andel-skog-över-60-exkl-överståndare_1200x675px.jpg

Andelen skog som är äldre än 60 år enligt prognoserna i SKA15. Åldern är exklusive kvarlämnade överståndare. Källa Riksskogstaxeringen, SLU.

Senare föryngringsavverkning ger mer rekreationsskog

På fastighets- och områdesnivå får det stor betydelse när skogen slutavverkas. Vi tar ett exempel. Tänk att skogen är ”rekreationsvänlig” när den nått 60 år. Åldersklasserna i skogen är jämnt fördelade. Om slutavverkningsåldern är 80 år kommer 25 % av skogen att vara ”rekreationsvänlig”. Med slutavverkningsålder 100 år blir andelen 40 %. Uppskjuten slutavverkning är därför ett kraftfullt instrument för att öka andelen skog som är tillgänglig för friluftslivet. I många tätortsnära skogar, särskilt de som ägs av kommun eller landsting, dröjer man också med att slutavverka.

Andel-rekreationsvänlig-skog_1200x675px.jpg

Illustration av andelen rekreationsvänlig skog i landskapet när omloppstiden stiger från 80 till 100 år. Här har antagits att skogen blir ”rekreationsvänlig” när den nått 60 år och att åldersklasserna är jämnt fördelade.

Senast korrigerad: 2019-10-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)