Volymmått

Det finns många olika mått på trädens och skogens volym. Vilket som används beror på syftet - skogsbruksplanering, avverkning eller försäljning av skogsbränsle ställer olika krav.
Skogens volym kan mätas på många sätt.
Bild: Rose-Marie Rytter

I en skogsbruksplan och i nästan all statistik för skogens tillväxt och virkesförråd per arealenhet används måttet skogskubikmeter (m3sk). När virke avverkas eller säljs används i stället olika mått för fastkubikmeter (fast på bark, m3fpb eller toppmätt, m3to). Säljer du skogsbränsle kan det mätas i stjälpt mått (m3s).

Skogskubikmeter (m3sk)

Hela stammens volym från stubbskäret, inklusive bark och topp. Grenarna räknas dock inte in. Skogskubikmeter används för att beräkna volymen (virkesförrådet) skog på en viss areal. Det är ett vanligt mått i skogsbruksplaner (virkesförråd per hektar) och i skoglig statistik.

Kubikmeter fast mått under bark (m3fub)

Volym_Stock_m3fub_Rose-Marie_Rytter_1200x675px.jpg

Vedvolymen utan bark och topp. Detta är ett vanligt mått vid försäljning av avverkat virke. Virkesköpare säger ofta ”fubbar” eller ”meter” när de menar denna enhet. När stammarna ligger i en trave räknas luften mellan stockarna bort för att få fram fastvolymen.

Kubikmeter fast på bark (m3fpb)

Volym_Stock_m3fpb_Rose-Marie_Rytter_1200x675px.jpg

Vedvolymen med bark men utan topp. Om virket ligger i en trave räknas luften mellan stammarna bort med en bedömd fastmasseprocent.

Kubikmeter toppmätt (m3to)

Volym_Stock_m3to_Rose-Marie_Rytter_1200x675px.jpg

Toppmätt är ett vanligt mått vid sågtimmermätning, eftersom det är den smalaste delen av stocken som avgör hur mycket sågad vara som kan tas ut. Volymen räknas ut genom att mäta stockens längd och diametern i toppen av stocken. Måttet ger då volymen av en rät cylinder.

Kubikmeter mittmätt (m3mi)

Mittmätt är en variant på samma tema som kubikmeter toppmätt, fast mindre vanlig. Då beräknas volymen som produkten av stockens längd och genomskärningsarean mitt på stocken.

Kubikmeter travat mått (m3t)

Volym_Travat_mått_Rose-Marie_Rytter_1200x675px.jpg

Den sammanlagda volymen av en virkestrave inklusive luften mellan stockarna. Volymen är bredden x höjden x längden på traven.

Kubikmeter stjälpt mått (m3s)

IMG_6023-flistömning-Skåne_2009_1200x675px.jpgFoto: Mats Hannerz.

Flisat material, sågspån och spån mäts som kubikmeter stjälpt mått när det fraktas. Stjälpt mått är den yttre volymen av en hög eller innehållet i en container, alltså inklusive luft.

Filmer om volymmått

I filmen tipsas om hur du kan räkna ut volymen med verktyget Volymberäkning i Skogskunskap.

I filmen får du tips hur du beräknar virkesvältans volym och hur du kan räkna om volymen i travade kubikmeter till fastkubikmeter.

För att mäta virkesförrådet i ett skogsbestånd behöver du veta grundytan och övre höjden. Mät flera olika provytor för att få ett genomsnitt i beståndet. Virkesförrådet kan sedan beräknas med verktyget Virkesförråd i Skogskunskap.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2024-06-06
Hur gör man för att beräkna hela trädets volym dvs få med biomassan även i rötter och grenar?
Svar från Skogskunskap · 2024-06-07

Hej!
Det finns komplicerade biomassafunktioner som gör dessa beräkningar i t.ex. analyser av kolbalanser. En ofta citerad är Lars-Gunnar Marklunds funktioner från 1988 (Marklund, 1988. Biomass functions pine, spruce and birch in Sweden. Report 45. Department of Forest Survey. Swedish University of Agricultural Sciences. ISBN 91-576-3524-2) och även Petersson 1999 (Biomassafunktioner för trädfaktorer av tall, gran och björk i Sverige). Funktionerna fungerar inte perfekt för ungskog så där får man tillgripa andra källor. Vill man ha ett hum om biomassa i stam, grenar, barr och stubbe kan man dock titta på denna sida och det diagram som visar hur fördelningen påverkas av trädens storlek:

Trädets biomassa och energi