Täkter

Vägmaterialet hämtas nästan alltid från täkter. I grustäkterna kan man utvinna moräner eller naturgrus. I bergsäker krossas berget till lämpliga fraktioner.
Central grustäkt
Bild: Per Hallgren

Vägmaterialet hämtas i stort sett alltid från täkter. I grustäkter utvinner man moräner eller naturgrus, som kan sorteras eller krossas innan det används. I bergtäkter krossas berget till lämpliga fraktioner.

Material till allmänna vägar hämtas normalt från centrala täkter. Eftersom kunderna är Trafikverket och betongindustrin ställs stora krav på materialkvaliteten, vilket bidrar till tekniskt avancerade kross- och sorteringsverk och höga framställningskostnader.

Det finns en trend mot mer lokal framställning av vägbyggnadsmaterial för skogsbilvägar. Mobila kross- och sorteringsverk kan då utnyttja material från fastigheten. Det kan vara:

  • sidotag längs vägen, som bara används för det aktuella vägprojektet. Sidotaget ska alltid ställas i ordning efteråt, och kan användas till vänd- eller parkeringsplats, virkesupplag eller liknande.
  • egna täkter som används under några år. Här kan enklare mobila eller halvstationära kross- och sorteringsverk ställas upp.

Husbehovstäkt

Husbehovstäkt, Kalmar. Foto Mats Hannerz.

Husbehovstäkt. Foto Mats Hannerz.

Husbehovstäkter kräver normalt inte tillstånd

En husbehovstäkt är en täkt för markinnehavarens husbehov. Materialet ska användas inom fastigheten för dess eget behov och inte vara för avsalu.

Husbehovstäkter är normalt inte tillståndspliktiga. Däremot krävs en anmälan till kommunen om det är fråga om större uttag (mer än 10.000 ton grus eller berg). Läs mer om regelverket kring husbehovstäkter.

Regelverket är för närvarande (2021) under översyn. Läs mer om Skogforsks kommentarer till det nya förslaget.

Ibland krävs dock samråd med länsstyrelsen även för mindre husbehovstäkter. Det kan till exempel gälla:

  • Ny husbehovstäkt i orört område.
  • Om husbehovstäkten ligger i ett känsligt område med avseende på till exempel landskapsbild, geologi, flora eller fauna.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller oavsett storlek på husbehovstäkten. Det innebär krav på egenkontroll och att ett kontrollprogram kan behöva upprättas.

Sprängning och krossning

Om sprängning och krossning ska ske i täkten kan verksamheten generera s.k. utvinningsavfall. Det innebär att en avfallshanteringsplan behöver upprättas.

Krossning ska anmälas till kommunen om den sker under längre tid än 30 dagar under 1 års tid. Om krossning sker vid olika tillfällen i samma täkt ska summan av antalet krossningsdagar vara mer än 30 för att anmälan ska krävas.

Återställ täkter

Återställning av grustäkt, Vendelgrus. Foto Fredrik Staland.

Återställd, till vänster, och aktivt brukad grustäkt, till höger. Foto Fredrik Staland.

Täkter och sidotag förfular landskapsbilden. Därför ska marken återställas i så ursprungligt skick som möjligt efter täkten.

Tänk särskilt på att:

  • runda av släntkrön
  • jämna av slänterna
  • jämna ut och luckra upp täktbotten - om inte täkten ska användas till parkering, virkesupplag eller liknande
  • täcka över eller gräva ner grövre block som lämnats kvar. Tänk på natur- och landskapsvården redan innan en ny täkt öppnas!

Filmen En bergtäkt föds

En bergtäkt föds är en del i serien Din Väg. Här får vi följa hela kedjan från planering av området, avtäckning av jord och vegetation, sprängning och krossning för att få fram det grusmaterial som önskas för vägen. Filmen är 11 minuter lång.

Senast korrigerad: 2022-05-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)