Slitage, nedbrytning och skador på vägen

Hur välbyggd vägen än är utsätts den för slitage och nedbrytning på grund av klimat, vatten, trafik och faktiskt underhållet i sig!
Tjällossning, en riskperiod
Bild: Per Hallgren

Vatten, tjäle och finpartiklar

På de följande sidorna hittar du flera goda råd till hur du undviker nedbrytning av vägen. Här är tre råd i komprimerad form:

  • Man brukar säga att vatten är vägens värsta fiende. Väl fungerande diken och avlopp, och en tät vägbana som medger avrinning är nyckelfaktorer för en hållbar väg.
  • På våra breddgrader är tjälen besvärlig. Vinterväghållning bidrar till ökad nedbrytning eftersom tjälen går djupare om det skyddande snötäcket försvinner. Om vägen inte används under vintern är det bättre att den lämnas oplogad.
  • Trafiken gör att finpartiklar dammar bort och större material sprätter ut i vägkanten. Kvar blir mellanfraktionerna - sanden. Vi får en vägyta som släpper igenom vatten och blir mjuk. Se till att dammbinda och fylla på material så att vägytan har en bra fördelning mellan kornstorlekar.

Även om underhållet bidrar till nedbrytningen, är uteblivet underhåll ännu värre. Genom att följa schemat för underhållsåtgärder minskar alltså den totala nedbrytningen.

I boken "Mer grus under maskineriet" finns en skadekatalog där du kan läsa om olika skador och hur de kan förebyggas och åtgärdas.

Skilj på ytligt och strukturellt slitage

Ytligt slitage

Ytligt slitage är den nedbrytning man ser direkt på vägytan efter normal användning. Det löpande underhållet (hyvling, grusning, saltning) återställer och skydda mot ytligt slitage. Ytligt slitage uppträder som ytlig spårbildning, potthål, korrugering och löst grus.

En vanlig orsak till ett stort ytligt slitage på en grusväg är att finmaterialet dammar bort. Vägen blir sämre bunden och löst grus bildar strängar i mitten och längs kanterna av vägen. En del av gruset rullar ner i dikena, och vägen tappar successivt material. Genom att kontinuerligt underhålla vägen med hyvling, dammbindning och grusning så håller man efter det ytliga slitaget.

Vinterväghållning

Vid plogning av en ofrusen körbana kan grusslitlagret hyvlas bort från körbanan. Vid snödikning kan vägtrummor skadas om inte deras lägen är markerade. Sandning ändrar sammansättningen av slitlagret, vilket kan leda till korrugering eller andra skador kopplade till för högt sandinnehåll. Störst påverkan av vinterväghållning får man sannolikt av att tjälen går djupare i en snöröjd väg jämfört med om den skyddas av ett isolerande snölager. Tjälen gör att block fryser upp, och att vägkroppen kan bli vattenmättad.

Strukturellt slitage

Strukturellt slitage är när vägen belastas så att skador går ner på djupet i vägkroppen. Både trafik och klimat bidrar till strukturellt slitage. En väg som belastas av för höga axellaster vid fel väderlek kan få bestående skador. Spårbildning som går ända ner i bärlagret eller terrassen gör att skador återkommer och att nya skador uppträder eftersom vatten samlas i vägkroppen. Ett eftersatt underhåll bidrar också till ett ökat strukturellt slitage och ökar nedbrytningstakten.

Tjäle är en viktig orsak till strukturellt slitage. Läs mer.

Senast korrigerad: 2016-11-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)