Andra hyggesfria metoder

Skogsbruk utan hyggen kan ju anta många former, och även luckhuggning och skärmskogsbruk räknas ibland dit. Här är några exempel som mer eller mindre bygger på plockhuggning.
Här har det avverkats enligt Lübeckmodellen. På lång sikt ska det bli skiktat.
Bild: Mats Hannerz

Måldiameterhuggning - dimensionsavverkning

Måldiameterhuggning innebär att träden får avverkas när de når över en fastslagen dimensionsgräns. Det är alltså i princip samma sak som de numera baktalade dimensionshuggningarna som var vanliga i norra Sverige under första halvan av 1900-talet. Vid måldiameterhuggning bestämmer man dock en diametergräns som gör att skogen efteråt inte är glesare än att den kan antas ha fortsatt hög tillväxt. De gamla dimensionshuggningarna blev med tiden allt mer exploaterande och lämnade ibland efter sig ett mycket glest och oväxtligt bestånd.

En fördel med måldiameterhuggning jämfört med andra brukningsformer som blädning och naturkultur är att den är enkel att instruera. Vår kunskap om måldiameterhuggning är begränsad, men det pågår försök genom bland annat SLU.

Lübeckmodellen

Lübeckmodellen är ett koncept för skogsbruk som utvecklats för staden Lübecks stadsskogar i norra Tyskland i mitten av 1990-talet. Det är en form av naturnära skogsbruk och innefattar nyckelbegrepp som "Bevara naturliga trädslag och processer" och "minimera kostnaderna snarare än att maximera produktionen".

Praktiskt innebär skogsskötseln i Lübecks stadsskogar bland annat:

  • Selektiv avverkning av enskilda träd när de nått en given måldiameter
  • Eventuella luckor får inte vara större än 0,25 hektar
  • Naturlig föryngring är alltid huvudspåret, plantering görs bara undantagsfall och då bara med inhemska trädslag
  • Skadade träd kan gallras bort - däremot ska gallring inte användas för att minska konkurrensen mellan träd
  • 10 % av träden ska lämnas "för evigt"
  • 10 % av arealen lämnas orörd som referens
  • Kalhyggen är förbjudna, liksom gödsling, röjning, bränning av biomassa, dikning och utfordring av vilt.

Naturkultur

Naturkultur syftar till att maximera nuvärdet för träd som delar på gemensamma tillväxtresurser. Det kan innebära allt från höggallring till kalhuggning, beroende på hur stor andel av träden som anses vara mogna. Metoden innefattar också "berikande plantering" vid behov. Metoden är omtvistad bland forskare, men åtnjuter en viss popularitet hos en del enskilda skogsbrukare.

Ett kritiskt argument från andra forskare är att metoden, genom sina återkommande höggallringar, skapar glesa och lågproducerande skogar som till slut inte uppfyller skogsvårdslagens krav. Till skillnad från blädning har man inte samma fokus på att ha en jämn skiktning med nya rekryter som fyller på underifrån. Kritiker framhåller också extra kostnader för plantering och för utsyning av träd, som görs av särskilda certifierade trädmärkare.

Konceptet naturkultur är framtaget av den tidigare skogsprofessorn Mats Hagner, som beskriver den i sin bok Naturkultur.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Niklas Tengdahl · 2023-05-13
Jag saknade kapitel om blädning
Svar från Skogskunskap · 2023-05-15

Hej Niklas,
Vi har ett kapitel om blädning:

https://www.skogskunskap.se/skota-barrskog/hyggesfritt/bladningsskogsbruk/

Trevlig läsning! / Hälsningar Skogskunskap