Om Temperatursumma

Temperatursumman används som ett mått på en ståndorts temperaturklimat.

Temperatursumman är den genomsnittliga summan under vegetationsperioden av antal dygn x dygnsmedeltemperatur över +5°C. Den kan beräknas ur breddgrad och höjd över havet för en genomsnittlig normal planteringslokal. I verkligheten kan en lokal vara kärvare, t.ex. på en nordsluttning, eller mildare, t.ex. på en sydsluttning, än vad den beräknade temperatursumman anger.

I Skogskunskaps verktyg Temperatursumma används två olika funktioner:

"Standard"

är den funktion som används mest i skogsbruket. Den presenterades av Ann-Sofie Morén och Kurt Perttu  år 1994, och den bygger på funktioner beräknade för temperaturer under 1961-1990.

Funktion: Temperatursumma=4922,1-60,367*breddgrad-0,837*höjd över havet

Referens: Morén, A-S., Perttu, K. L. 1994. Regional temperature and radiation indices and their adjustment to horizontal and inclined forest land. Studia Forestalia Suecica 194. Uppsala. 19 s.

"Alternativ" 

I programmet Plantval används något annorlunda temperatursummor, vilket dels beror på att hänsyn tas till den faktiska tidsperiod när försöken bakom funktionerna har växt, dels på att den prognostiserade framtida tillväxten också tar hänsyn till framtida temperaturhöjningar. För gran, björk och contortatall används en temperatursumma framtagen efter en funktionsutjämning av nomogram från Hans Odin för tidsperioden 1931-1960. Det är denna som är "Alternativ" i temperatursummeverktyget. I Plantval finns dock ett tillägg på 42 dygnsgrader för att kompensera för dagens klimat.

För tall används en temperatursumma baserat på temperaturdata i 4x4-km rutor över landet. Metoden är presenterad i:

Bärring, L., Berlin, M. & Andersson Gull, B. 2017. Tailored climate indices for climate-proofing operational forestry applications in Sweden and Finland. International Journal of Climatology, 37, 123-142.

Senast korrigerad: 2017-09-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)