Så påverkas skogen av klimatet

Skogen och klimatet har en direkt koppling till varandra. Ändras klimatet ändras också förutsättningarna i skogen.

Klimatförändringen pågår för fullt i Sverige och i övriga världen. Vi får en allt högre medeltemperatur, mer nederbörd och mer extrema vädersituationer. 

Men hur påverkas skogen av ett förändrat klimat? Här får du veta mer om det.

Högre medeltemperatur

Ett varmare klimat kommer att leda till en längre växtsäsong  och därmed en möjlig ökad skogstillväxt. En temperaturökning leder också till att växtzoner förskjuts uppåt i landet, vilket gör att trädslag som idag trivs bra i södra Sverige kan komma att växa längre norrut och att trädgränsen i fjällen kryper uppåt.

En annan effekt av mildare och mer nederbördsrika vintrar är att det blir mindre tjäle i marken, vilket ökar risken för stormfällning även om inte vindstyrkorna förväntas öka. En sämre bärighet innebär också en ökad risk för körskador.

Mer nederbörd 

Häftiga skyfall förväntas bli vanligare och dessa kan orsaka erosion och skador. Under de senare åren finns flera exempel på när avverkning i branter orsakat skador på det allmänna vägnätet, på skogsbilvägar och annan infrastruktur. Där nederbörden kommer i stora mängder som snö kan även risken för snöbrott öka. På längre sikt kan dock lägre snömängder komma att minska risken för snöbrott i de södra delarna av landet.

Mer torka

Trots att nederbörden förväntas öka kommer även risken för torka att bli högre, då det i vissa områden kan bli längre perioder med sparsamt med nederbörd i samband med ökad långvarig värme och ökad avdunstning. Torkan kan i sin tur öka risken för bland annat torkstress, insektsskador, svampangrepp och bränder. Denna påverkan kan bli så stor att den kan tillintetgöra hela tillväxtökningen som en längre tillväxtperiod genererar och kan till och med leda till minskad tillväxt. Detta finns det redan tecken på idag.

Fler skadegörare

Risken är även stor att klimatförändringarna gör att skadegörare flyttar norrut. Det innebär att Sverige kan få en import av nya skadegörare och att norra Sverige kan få ökade problem med exempelvis rotröta och snytbagge som i dag finns i södra Sverige.

Fler exempel på vad klimatförändringarna kan leda till hittar du på klimatanpassning.se, som Myndighetsnätverket för klimatanpassning står bakom. 

För att se hur Sveriges klimat utvecklar sig hittar du bra kartor på SMHI.

Film om hur skogen påverkas av klimatet

Skogsstyrelsen har tagit fram en film som sammanfattar hur skogen påverkas av klimatet. Den hittar du här

Senast korrigerad: 2024-05-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)