Vad är klimatanpassad skogsskötsel?

Klimatanpassad skötsel innebär att utföra åtgärder för att anpassa skogen till ett nytt klimat. På så sätt minskar du riskerna och kan dra nytta av de positiva effekter som klimatförändringen medför.
Bild: Mostphotos

Klimatet är i förändring

Enligt SMHI har medeltemperaturen i Sverige ökat med ca +1,1 grader Celcius mellan tidsperioderna 1960–1990 och 1991–2020. Även nederbörden har ökat, framförallt under vinterhalvåret.

SMHIs klimatscenarier talar för att medeltemperaturen i Sverige kommer att fortsätta uppåt, att vi kommer få en ökad men mer ojämnt fördelad nederbörd och att vi får fler extrema vädersituationer. 

Handlar om att hantera klimatets påverkan på skogen ...

Klimatförändringen har en direkt påverkan på skogen som kan vara både positiv och negativ. Syftet med klimatanpassning är att hantera denna påverkan. Det handlar om att ta vara på möjligheterna och att minska riskerna som det nya klimatet medför. På så sätt kan du säkra skogsproduktionen även i framtiden.

... men inte motsatsen

Det är lätt att förvirra sig i alla begrepp inom skog och klimat, men klimatanpassning innefattar inte motsatsen, det vill säga hur vi kan använda skogen för att motverka klimatförändringar (via exempelvis kolinlagring och substitution). Det är en relaterad, viktig fråga som du kan läsa mer om på Skogsstyrelsens webb.

Ett brett begrepp

Ytterligare en sak som är viktig att poängtera är att klimatanpassning inte är en specifik åtgärd. Det omfattar alla typer av åtgärder som tar hänsyn till att klimatet förändras. Åtgärder för klimatanpassning bör alltid utgå från den enskilda platsens förutsättningar.

En sak som försvårar klimatanpassningen är att vi vet att klimatet förändras, men det är svårt att beräkna de olika konsekvenserna som förändringarna kommer att leda till på detaljnivå, och hur skogen kommer att påverkas. Vi vet att processen är i full gång och kan utifrån den kunskap vi har idag och den forskning som finns tillgänglig resonera oss fram till vilka möjligheter och risker vi har att vänta. 

Läs mer om hur du klimatanpassar skogen här.

Senast korrigerad: 2024-05-06
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)