Naturmiljöer från norr till söder

Förutsättningarna för naturhänsyn skiljer såg åt beroende på läge i landet. Här beskriver vi särskilda egenskaper hos olika vegetationsregioner.
Landskap i norra barrskogsregionen, Frösön i Jämtland
Bild: Mats Hannerz

De naturgivna förutsättningarna sätter gränser för olika arters utbredning. Tidigare och pågående markanvändning styr också i hög grad tillgången till olika livsmiljöer för växter och djur.

Sverige brukar grovt indelas i fem vegetationsregioner. I tre vegetationsregioner, söder om fjällen, dominerar skogen.

De tre skogsklädda vegetationsregionerna i Sverige. Bild Filip Hannerz.

De tre vegetationsregioner som domineras av skog. Ovanför norra barrskogsregionen finns fjällbjörksregionen och fjällregionen. Bild Filip Hannerz.

På de följande sidorna beskrivs några typiska drag för de skogliga naturtyperna i dessa regionerna. Där framgår också vad som är särskilt värdefullt i varje region.

Naturhänsynen bör anpassas till regionens förutsättningar

För att naturhänsynen ska bli så funktionell och kostnadseffektiv som möjligt bör den anpassas till förutsättningarna på platsen. Här är några utgångspunkter:

  • Naturvärdena skiljer sig åt från norr till söder. Skaffa dig kunskap om vilka naturtyper och miljöer som är typiska eller särskilt värdefulla där din fastighet är belägen.
  • Skaffa dig regional och lokal naturvärdesinformation som rör din region och din fastighet. På Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens webbplatser finns mycket information att hämta.

Som markägare har du också att ta hänsyn till lagens och marknadens krav. Men fortfarande har du stora möjligheter att utforma hänsynen på ett sätt som passar dig utifrån de förutsättningar som råder på din fastighet.

Här kan du läsa mer om vad som utmärker de olika vegetationsregionerna och vilka särskilda hänsyn du bör ta:

Senast korrigerad: 2021-06-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)