Viktiga betesmarker för renen

Det är viktigt för skogsbruket att värna både marklav och hänglavsbärande träd. Under vintern är det laven som avgör om renen ska svälta eller inte.
Lavrika skogar, viktiga för renen
Bild: Mats Hannerz

Under barmarkssäsongen har renen ett stort buffébord att välja bland. När gräs och örter börjat växa på våren får renen chans att återhämta sig efter vinterns magrare lavbete.

Under vintersäsongen är renen däremot beroende av tillgång till lav, i första hand marklavar (renlavar och påskrislavar). Hänglavar på träden är en viktig reservföda om marklavsbetet ”låser sig”, till exempel om det blir en isskorpa som gör det svårt att sparka fram markvegetationen. Det är därför viktigt att skogsbruket både ser till att värna marklaven och att det finns tillgång till hänglavsbärande träd i de områden renarna ofta vistas i.

Samebyarnas renbruksplaner visar ofta marken uppdelad i renbetestyper med olika betesvärden och funktion.

Bra betesområden fyller fler funktioner än bara renbete. Om renbetet är bra så blir renen mer stationär i ett område och går därför inte lika mycket. Det gör att renen kan spara på sin fettreserv och därmed överleva vintern bättre. Om det däremot inte finns tillgång på bra betesområden tvingas renarna spridas ut över större arealer för att finna föda och i värsta fall stödutfodras.

Definitioner av renbetetstyper

Till Renbruksplanerna finns en bestämningsnyckel och definitioner av olika renbetestyper och deras värde: RBP renbetestyper: Bestämningsnyckel, definitioner och foton. Här nedan ges en förenklad sammanfattning. Notera att renen inte äter mossa, men att mossrika skogar kan ha hänglav eller värdefullt grönfoder, utöver insprängd marklav.

Mycket bra vinterbete

Lavtyper (> 50 % lav) och lavrika typer (25-50 % lav) räknas som mycket bra vinterbete. Hit hör tallhedskogar, lavrika tallskogar och granskogar med marklav. Lavristyper (10-25 % lavtäcke med risväxter) är också mycket bra vinterbete. Gammal tallskog och granskog med hänglav är också mycket bra vinterbete, och dessutom ett viktigt reservbete om marklaven är oåtkomlig.

Här är det viktigt att också ta hänsyn till mindre fläckar med marklav, som kan ges möjlighet att spridas inom beståndet.

Bra vinterbete

Mossrika granskogar och blandskogar med gran, tall och björk räknas som bra vinterbete. Det gör även mossrika tallskogar med blåbär och lingon.

Bra grönbete

Mossrika och gräsrika granskogar, blandskogar med gran, tall och björk, mossrika tallskogar med blåbär och lingon räknas alla som bra grönbete. Det gör även örtrika granskogar och mark med grästyper. Contortatallskog samt mark med kråkbär-ljungtyp räknas som mindre bra grönbete.

Senast korrigerad: 2020-02-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)