Söka förvärvstillstånd

När du köper eller tar över en skogsfastighet kan du behöva söka förvärvstillstånd. Reglerna ser lite olika ut för privatpersoner och företag.
Bild: Bo Göran Backström/Skogenbild

Fri marknad

I Sverige har vi en så gott som fri marknad för skogsfastigheter. Det innebär att i stort sett vem som helst kan köpa skog här, även utländska medborgare. Men för att köpa eller ta över skog behövs i många fall ett förvärvstillstånd.

Varför förvärvstillstånd?

Jordförvärvslagen är en svensk lag om förvärv av skogs- och lantbruksfastigheter. Syftet med lagen är att gynna sysselsättning och boende i glesbygd samt att behålla balansen mellan enskilt och storskaligt ägande. Idag ägs ungefär hälften av skogen i Sverige av enskilda skogsägare. Lagen skiljer sig åt mellan privatpersoner och juridiska personer (bolag, kommuner, föreningar, stiftelser, etc.). För juridiska personer gäller hårdare regler.

När behövs förvärvstillstånd?

Privatpersoner

Förvärvstillstånd behövs när du som privatperson köpt eller tagit över en skogsfastighet som ligger i ett omarronderingsområde eller glesbygdsområde. Vilka områden som räknas som glesbygdsområden kan den lokala länsstyrelsen svara på. Du behöver inte söka tillstånd om:

  • Du tagit över fastigheten genom bodelning, arv eller testamente.
  • Du köper, byter eller får fastigheten av en förälder, mor- och farförälder, make eller maka. Förvärv från syskon kräver däremot tillstånd.
  • Du sedan minst ett år är folkbokförd inom glesbygdsområdet i den kommun där fastigheten ligger.

Juridiska personer

Förvärvstillstånd för juridiska personer behövs generellt alltid. Det enda undantaget är om skogsfastigheten köps eller tas över från en annan juridisk person och inte ligger i glesbygds- eller omarronderingsområde.

Vid förvärv från privatpersoner eller dödsbo krävs utöver förvärvstillstånd också att vissa villkor uppfylls. Bolaget ska de senaste fem åren ha lämnat eller komma att lämna annan mark i utbyte, antingen till privatperson eller till staten för naturvårdsändamål. Utbytesmarken ska ha ungefär samma produktionsförmåga som den mark som förvärvas.

Juridiska personer kan också beviljas förvärvstillstånd om fastigheten är avsedd för något annat än jord- eller skogsbruk eller om den som förvärvar fastigheten bedriver någon form av industriell verksamhet på orten och har användning av virket från fastigheten.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om förvärvstillstånd till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Du fyller i en blankett från Jordbruksverket och skickar in till Länsstyrelsen tillsammans med kopia av köpekontrakt eller motsvarande. Ansökan ska göras inom tre månader från det att förvärvet skett.

Jordbruksverkets blanketter hittar du här.

Vad händer om jag inte får tillstånd?

Om förvärvstillstånd inte beviljas blir köpet ogiltigt. Avser ansökan ett fastighetsförvärv i ett område som definieras som glesbygd kan staten bli tvungen att lösa egendomen på begäran från säljaren. För att detta ska ske måste säljaren begära inlösen hos länsstyrelsen inom tre månader efter att avslagsbeslutet trätt i kraft.

Staten är då skyldig att förvärva fastigheten för samma köpeskilling och i övrigt på samma villkor som avtalats mellan köpare och säljare, så länge de bedöms som rimliga i det enskilda fallet.

Läs mer om detta i Jordbruksverkets broschyr.

Senast korrigerad: 2023-05-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)