Köpa, få eller ärva skog?

Det finns flera sätt att bli skogsägare. Vilket alternativ som är bäst finns det inget generellt svar till. Det beror på förutsättningarna i det specifika fallet.
Varför vill så många äga skog? Fastighetsmäklaren berättar.

Köpa skog

Att köpa skog innebär att du betalar en ersättning till skogsägaren som oftast fullt ut motsvarar fastighetens marknadsvärde. Ur inkomstskattemässig synvinkel är gränsen för ett köp att priset ska vara minst lika stort som taxeringsvärdet. I enstaka fall kan dock priset hamna under taxeringsvärdet och ändå betraktas som ett köp, till exempel om större avverkningar har skett som inte hunnit beaktas i taxeringsvärdet. När du hittat en skogsfastighet på den öppna marknaden sker överlåtandet i princip alltid via köp. Men köp kan även vara att föredra vid ett generationsskifte.

Få skog

En överlåtelse av en skogsfastighet där den nya ägaren betalar mindre än taxeringsvärdet ses som en gåva, under förutsättning att det finns en gåvoavsikt mellan parterna. För gåvor går det att ställa villkor för övertagandet, det är inte möjligt vid köp. Exempel på villkor är att fastigheten ska vara gåvotagarens enskilda egendom eller att gåvotagaren inte utan givarens skriftliga samtycke får överlåta, inteckna eller belåna fastigheten. Denna möjlighet gör att gåvoalternativet är vanligt vid generationsskiften.  

Ärva skog

När en skogsägare avlider ärver eventuella arvingar skogen. Skattemässigt gäller ungefär samma regler som vid gåva. Den stora nackdelen med arv är att tidpunkten inte går att bestämma i förväg. Därmed saknas ofta en plan för hur skogsbruket ska drivas vidare i framtiden, vilket i värsta fall kan orsaka konflikter och osämja mellan arvingarna.

Vilket alternativ är bäst?

Ur ren beskattningssynpunkt är det oftast mest fördelaktigt att överlåta en skogsfastighet genom köp. Men det varierar lite från fall till fall. Viktigt är att ta med alla omständigheter när man fattar beslutet.

Köp är bäst när... Gåva är bäst när...
... merkostnaderna kompenseras av framtida skattelättnader inom en kortare, överskådlig period. ... nyttan av förbättrat anskaffningsvärde är begränsad.
... företaget förväntas få hög lönsamhet. ... lönsamheten är låg.
  ... företaget inte har utrymme för expansion.

 

Skogenbild_skogstorp_Stefan_Örtenbla_dia0676_1200x675px.jpg

Foto: Thomas Adolfsén/Skogenbild.

Senast korrigerad: 2023-09-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)