SENASTE KOMMENTARER
Lagen och slutavverkning

Hej Kaia, det finns mig veterligen inget generellt förbud mot avverkning under försommaren men det är förstås olämpligt om man har ett rikt fågel- och djurliv. Det kan ju hända att just denna skog var starkt angripen av granbarkborre och att man vill ta ut träden innan skalbaggarna har börjat svärma. Artskyddsförordningen ger en del vägledning om var man behöver ta strikt hänsyn. Finns det hasselmus i området så finns den med i Artskyddsförordningens så kallade bilaga 4 och även i EU:s art- och habitatdirektiv som en art som kräver strikt skydd. Spillkråkan är också uppräknad i art- och habitatdirektivet, och gröngöling och mindre hackspett är tillagda i den svenska artskyddsförordningen. Vill du veta vad som gäller för just denna skog rekommenderar jag dig att kontakta din lokala Skogsstyrelse. / Hälsningar Skogskunskap

Lagen och slutavverkning
Är det tillåtet att avverka skog nu på försommaren? Området nära oss avverkas totalt. Inte ens små björkar får stå kvar. Små tallar och granar har mejats ner manuellt under vintern. Nu skövlas resten. Hur är det med hänsyn av ekorr-och fågelungar. De är ju små just nu. Vi har både större och mindre hackspett, spillkråka och gröngöling på området. Även hasselmus har observerats. Är orolig för djurlivet. Avverkningen är på privat skog.
Bok (Fagus sylvatica)

Hej Nabori gillar potatis, Här är beskrivningen från Wikipedia: Vanlig bok finns i stort sett i hela Europa ner till nordvästra Turkiet. I Turkiet och österut genom Asien ersätts den av den orientaliska boken, Fagus orientalis. / hälsningar Skogskunskap

Bok (Fagus sylvatica)
Vilken del av världen växer den?
Dammbindning

Hej Lars, intressant fråga även om den ligger utanför skogsbrukets verksamhet. Det finns en rapport om dammbindning på belagda vägar från VTI som behandlar detta (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675408/fulltext01.pdf). Dammbindning sänker friktionskoefficienten (dvs. gör det halare) och det är viss skillnad mellan olika dammbindningsmedel. Om jag tolkar figurerna rätt blir det oftast (initialt efter påläggning) ungefär lika halt som med en halv millimeter vatten på vägytan (men det är min tolkning utan att ha detaljgranskat rapporten).  / Hälsningar Skogskunskap 

Dammbindning
Hej! Jag undrar angående dammbindning på asfaltsvägar. Är det något som rekommenderas eller kan det t o m vara farligt , dvs att vägen kan bli hal? Mvh
Björk (Betula spp.)

Hej Erland, Ett normalt planteringsförband på 2x2 meter (2500 plantor per hektar) ger utrymme för lite spill på vägen om plantor dör. I takt med att beståndet växer är det viktigt att röja och gallra så björkarna inte tappar krona, då kommer du ganska snart ner till kanske 1000 stammar per hektar. Tänk dock på betesrisken - om din tallplantering var förlorad kanske det berodde på viltbete. I så fall är risken stor att även björkplanteringen misslyckas om du inte hägnar in ytan. Lycka till / Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Skall göra en björkplantering på en mindre yta där en del av en 15-årig tallplantering totalskadats. Saknas tyvärr naturlig föryngring i området. Plantavstånd?
Dammbindning

Hej Förskolan, frågan ligger långt utanför Skogskunskaps kompetensområde, men jag har aldrig hört talas om att man använder dammbindning i barnens sandlådor. Det låter otänkbart och onödigt. Dammproblemen uppstår ju när vägtrafiken river upp finpartiklar från vägbanan, knappast av att barn leker i sandlådan. / Hälsningar Skogskunskap

Dammbindning
Hej. Är det samma damm som kan bildas i sandlådor? Är det bäst att binda ihop med vatten/salt/rapsolja i sandlådan då också så inte barn andas in det?
Björk (Betula spp.)

Hej Livetärsomettträd,

Du lyfter en viktig fråga som också togs upp i den björkrapport som Skogforsk producerade förra året (se länk på sidan). Om fler börjar sköta sina björkskogar för att skapa såg- och svarvbart virke kommer vi att kunna ha råvara även inom landet, och även skapa incitament för inhemsk produktion. Idag kommer det mesta från Finland och Baltikum, men den ryska råvarukällan kan ju vara borta ett tag framöver. Någon uppfattning om priser i Sverige jämfört med Finland har jag inte. / Hälsningar, Skogskunskap

Björk (Betula spp.)
Nu i och med kriget har det uppstått brist på björkplywood i stora delar av världen. Hur står sig Sverige konkurrensmässigt, och hur mycket kan kapaciteten ökas för att motsvara efterfrågan? Antar att produktionskostnader och utpris är högre här än i Ukraina och Ryssland? Hur är priserna på svensk björkplywood jämfört med de finska?
Metoder för stubbskörd

Hej Verdi, Det finns inga prislistor för stubbrytning, det är en för ovanlig metod och sannolikt finns inga maskiner som verkar i södra Sverige. Men du får gärna dela med dig av vad du får för pris om du lyckas hitta någon entreprenör som kan ta sig an stubbarna. På en tomt finns ju många sätt att bli av med stubbar, vid sidan av grävskopa. Sprängning är ett sätt (krypdynamit), men kanske lite drastiskt. Lycka till. / Skogskunskap.

Metoder för stubbskörd
Jag har en 1100m2 storlek tomt i Oskarshamn. Där finns ca 50 träden på olika storlek från 10 cm till 50cm diameter. Undrar vad kostar om jag ska stubbryta med stubbytning machinen. Med vänliga hälsningar
Mäta grundyta med relaskop
Bra förklaringar som kan användas för distansundervisning/självstudier.
Bok (Fagus sylvatica)

Hej Maria, det beror ju på hur blöt marken är, boken trivs bäst om det är väldränerat. Däremot kan den passa bra i sluttningar, den brukar till och med kallas för "sluttningarnas träd". Jag citerar ur Skogsskötselserien, delen om Ädellövskog: 

Boken trivs på kalkhaltig och finjordsrik jord (dock ej styv lera) som har god vattenhushållning. Det får gärna vara sluttningar i kuperad terräng, därav smeknamnet ”sluttningarnas träd”. Boken kan även växa på sämre marker men då blir både tillväxt och virkeskvalitet låga. Boken bör växa på marker som inte är alltför sura eller torra. pH-värdet bör ligga på 5,5 eller däröver eftersom rotsystemet reagerar negativt på surare miljöer. Boken är ett trädslag som inte rotar sig speciellt djupt och kan därför vara torkkänslig.

I befintliga lite äldre bokbestånd brukar markfloran avslöja markens lämplighet. Följande enkla indelning med stigande bördighet kan göras:

Kruståteltyp (Deschampsia) med bland annat blåbär, skogsstjärna, ekbräken, pillerstarr och vårfryle.
Harsyretyp (Oxalis) med skogsviol, ekbräken, lundgröe, tandrot, med flera.
Gulplistertyp (Lamium) där lundarv, myskmadra och lundslok påträf- fas.
Skogsbingeltyp (Mercurialis) där ramslök är vanligt förekommande.

Det är de båda sistnämnda typerna som är lämpliga för bokskogsbruk och det kan vara klokt att följa rådet: Att etablera bokbestånd på goda marker, som inte för tillfället bär bok, kan synas dyrbart, men är på sikt ofta billigare än att envisas med bokskogsskötsel på svaga marker.

/ Hälsningar Skogskunskap

Bok (Fagus sylvatica)
Vi har en lutande mark som är delvis blöt höst och vår. Fungerar det att plantera bok där?
Plantering

Hej Bengt, Ja, det finns mycket tänkvärt att hämta i Skogspodden, http://www.skogspodden.se

/ Hälsningar Skogskunskap

Plantering
Kolla Skogspodden på Youtube
Fågelbär (Prunus avium)

Hej Otto v S, Det är en svår fråga och det beror säkert på markens bördighet, hur träden har skötts och hur marknaden ser ut. Här är en artikel i Skogsaktuellt som anger en omloppstid på 50-70 år: https://www.skogsaktuellt.se/artikel/57295/delad.html

/ Hälsningar Skogskunskap