Skogsbilvägen och miljön

Undvik vandringshinder, spara på naturgruset, se till att vägdikena inte ger slamtransport och lägg vägen rätt i landskapet så att störningarna minimeras. Det är några råd för miljövänlig vägbyggnad.
Vägkantsfloran - "Sveriges största slåtteräng"
Bild: Mats Hannerz

Allt väghållningsarbete ska genomsyras av hänsyn till miljö och ett uthålligt skogsbruk, därför har vi inget särskilt avsnitt om "Miljövänlig vägbyggnad". Allt vägarbete ska ju vara miljövänligt! Här har vi sammanfattat några åtgärder som är särskilt viktiga att tänka på. Vi har också ett avsnitt som går igenom vilka lagar och regler som påverkar väghållningen.

Både positiv och negativ inverkan på miljön

Vägen påverkar miljön på många sätt. På plussidan hittar vi den minskade terrängtransporten av virke. Terrängtransporter förbrukar mer energi än transporter på väg. Dessutom kan terrängtransport orsaka markskador i känsliga miljöer. Vägens sträckning och beläggning har också stor inverkan på bränsleförbrukningen, och därmed indirekt på miljön och klimatet.

På minussidan finns flera miljöeffekter. Vår uppgift är att minimera dessa så långt det är möjligt.

Väggatan gör att livsmiljöer försvinner...

  • Bygg inte väg i onödan! Planera och samordna med grannar. En väg ska byggas där den gör nytta.
  • Vägen ska också planeras så att vägområdet inte blir onödigt stort. En väg i skärning eller på hög bank tar upp större yta. Vägar på bra grund kräver mindre påbyggnad och mindre material från kanterna.

...men skapar också nya livsmiljöer

  • De öppna och växtrika miljöer man hittade i det gamla odlingslandskapet kan hitta en reträttplats i vägkanterna. Här kan vägkanterna göra nytta både för blommorna och alla pollinerande insekter. Läs mer om artrika vägkanter.

Vägen blir en barriär för djur och växter

  • Lägg vägarna rätt i landskapet så att störningarna minimeras.
  • Undvik områden med höga naturvärden, som nyckelbiotoper och våtmarker i klass 1 och 2. Se också till att hålla avstånd till dessa områden.

Naturgrus är en begränsad resurs

  • Använd inte material från grusåsar. Det är bättre med krossat berg, det ger dessutom en bättre väg. Morän från sidotäkter utnyttjas försiktigt.

Vägen påverkar vattnets rörelser

  • Låt vägdikets vatten infiltreras på skogsmark genom flera utlopp, då undviker vi höga vattenflöden och risker för att finmaterial transporteras ut i naturliga vattendrag.

Naturliga vattendrag påverkas

  • Vägar måste ibland dras över naturliga vattendrag. Då är det viktigt att broar och trummor dimensioneras och placeras så att de inte orsakar erosion eller blir vandringshinder. En vägtrumma som medger att vattenlevande arter tar sig igenom ger en omedelbar effekt på vattendragen både ovan och nedanför trumman.
Senast korrigerad: 2020-06-26

Kommentarer (0 st)