Underhållsarbete på broar

Det är viktigt att hålla koll på brobanan så det inte finns sprickor eller uppskjutande spikar. Brons räcken och fästen är också viktiga. Är olyckan framme är väghållaren ansvarig.
Här börjar betongfundamentet spricka. Dags att åtgärda.
Bild: Per Hallgren

Brobanans underhåll

En brobana med grus ska hållas i samma nivå som själva grusvägen och hållas fri från vegetation och föroreningar.

Rengör kantbalkar

Grus, slam och mossa måste tas bort från kantbalkar på betongbroar eftersom de förstör betongen och räckesståndarna vid infästningen i kantbalken. Rengöringen ska göras årligen, gärna på våren.

Träfarbanor kontrolleras

En brobana av trä måste kontrolleras med avseende på virkets kvalitet, och att slitplank och syllar sitter fast. Vid behov byts slitplankorna ut. Plankorna bör läggas i brons längsled eftersom plankor i hjulspåren slits fortare. Om plankorna läggs tvärs över måste alla bytas ut även om bara några av dem är slitna. Alla uppstående spikar måste slås ned för att undvika däckskador.
Spikar som krupit upp kan bero på röta i syllarna. Rötade syllar måste bytas ut, och de nya ska vara tryckimpregnerade.

Täckplåtar mellan bro och landfäste

På fritt upplagda broar är det viktigt att kontrollera täckplåtarna i skarven mellan bro och landfästen. Om de lossnar kan grus och smuts rinna ned och påverka lagrens funktion. Dra fast täckplåtarna med genomgående bultar.

Broräcken

Rengöring och ommålning

Ett bra sätt att öka räckets livslängd är att göra ren kantbalken noggrant minst en gång per år, lämpligen på våren. Räcken kan antingen målas om helt eller bättras. Före målning måste räcket rengöras ordentligt från smuts, rost och läst sittande färg. Rengöringen sker lämpligast genom sandblästring. Äldre räcken har ofta en navföljare av U-balk. Det är inte lönsamt att måla om balkar av denna typ, utan det är bättre att byta till varmförzinkade navföljare.

Skador

De vanligaste skadorna på räcken är rost vid ståndarnas nedre del. I de flesta fall har ståndarna varit rostskyddsmålade. Under senare år har dock rostskador börjat uppträda även på varmförzinkade ståndare. Det är viktigt att ståndarna rengörs och rostskyddsmålas åtminstone på sin nedre del innan skadorna nått för långt.

Broändar

För att undvika erosion byggs koner vid broändarna. Bäst blir det om man använder grov sten ytterst och successivt minskar kornstorleken in mot vägbanken. Speciella rostskyddsbehandlade ståltrådskorgar saluförs, vilka kan användas om man bara har tillgång till mindre stenstorlek. Ett alternativ är en lämplig geomatta.

Stenkoner måste hållas fria från vegetation. Skadade och raserade koner åtgärdas snarast. Det är särskilt viktigt om det förekommer stark ström och isgång.

Senast korrigerad: 2021-09-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)