Eken i Sverige

Eken är vårt vanligaste ädla lövträd och den växer naturligt upp till ungefär Dalälven. Den mesta eken finns i blandskogar tillsammans med gran, tall och björk.
Den mesta eken finns i blandskogar
Bild: Magnus Löf

Tidig invandrare

Eken vandrade in till Sverige för cirka 9000 år sedan i samband med att klimatet blev varmare efter istiden. De tall-, asp- och björkskogar som först hade etablerat sig trängdes i södra Sverige undan av en ekskog i blandning med arter som alm och lind. Den här skogstypen dominerade i Sydsverige i över 4000 år. Under den sena stenåldern och bronsåldern avlöstes skogslandskapet gradvis av bok och ek.

Pollenanalyser från sjösediment och mossar ger en bild av hur vanlig eken var förr. Forskare har visat att eken minskade långsamt från Kristi födelse fram till 1700-talet. Då börjar pollenhalterna sjunka hastigt, framför allt i den hemiboreala zonen (södra barrskogsbältet), där andelen ekpollen idag är 45 % av nivåerna omkring år 1600, och 20 % jämfört med från år 200 e.Kr. I den temperade zonen (lövskogsregionen) är nivåerna 60 % respektive 35 %, där är alltså eken fortfarande vanlig.

Eken var en viktig råvara för skeppsbyggnad redan från vikingatiden. För att säkerställa tillgången på virke till flottan deklarerades eken som Regale av Gustav Vasa år 1558. Det innebar ett förbud att avverka ek, ett förbud som stod sig ända till 1830, men då hade staten ändå förköpsrätt för ekar. Det var först år 1875 som markägare fritt kunde disponera ekskogen.

Trots restriktionerna minskade tillgången på ek, och bara under 1790-1825 räknade man med att 80 % av timmerekarna försvann från södra Sverige. Det var också ett incitament för att anlägga ekodlingarna på Visingsö, en historia för sig (när eken väl var mogen för avverkning hade flottan upphört att bygga i trä sedan mer än 100 år).

Eken idag – vårt vanligaste ädla lövträd

Ek (Quercus robur) och bergek (Q. petraea) förekommer i hela södra Sverige upp till ungefär Dalälven. De största volymerna finns i södra Sverige, längs ost- och västkusten och i Mälardalen (se figuren). Ekarterna står tillsammans för bara drygt 1 % av virkesvolymen i hela landet, och 4 % i Götaland, men eken är ändå det vanligaste ädla lövträdslaget med sina drygt 40 miljoner kubikmeter.

Eken är dock inte bara begränsad till södra Sverige. Det finns planterad, och troligen också naturligt föryngrad, ek längs Norrlandskusten upp till Luleå. Bergeken är dock mera knuten till sydligaste Sverige. Figuren visar observationer i Artportalen.

Skogsek_2020.pngBergek_2020.png

Observationer av skogsek (t.v.) och bergek (t.h.) från Artfakta, SLU Artdatabanken (2020). Flera källor ligger bakom utbredningskartorna, men en viktig källa är Artportalen, där både allmänhet och experter rapporterar in observationer.

Virkesförrådet ökar, men ungskogen släpar efter

Historiskt har eken gått tillbaka sedan tiden före Kristi födelse, men de senaste 100 åren har ekvolymerna ökat i landet, både i absoluta och relativa tal. Det finns flera skäl till detta: liten avsättning på virket, upphört skogsbete, ädellövskogslagen och naturvårdsåtgärder är några.

Riksskogstaxeringens data visar att volymen ek ökar. På produktiv skogsmark har den ökat från 23 miljoner (1995) till 37 miljoner (2020) skogskubikmeter på 25 år. Det gäller dock grövre stamträd. Sedan 1980-talet har den yngre ekskogen, den naturligt föryngrade, successivt minskat på grund viltbete och tätare skogar.

Eken_virkesforrad_20231128.png

Virkesförrådet av ek över tid från 1995–2020. Data hämtade från Skogsdata, Riksskogstaxeringen.

Mest i blandskog

Eken växer både i produktionsskogen och i gränslandet mellan skog och jordbruk. En analys av Riksskogstaxeringens provytor visar att 1 % av skogsarealen i Götaland består av ren ekskog, och 5 % har minst 10 % ek. Den mesta eken finns inte i ren ekskog utan i blandbestånd. Vanligaste blandningarna är gran-ek, gran-björk-ek, tall-ek och björk-ek. Enligt analysen finns det 245 000 hektar skog i Götaland med minst 10 % ek (räknat som grundyta).

Diagram över ekskogens fördelning på olika trädslagsblandningar med data från Riksskogstaxeringen

Eken växer främst i blandning med andra trädslag. Så här ser det ut i Riksskogstaxeringens provytor i Götaland. På de 245 000 hektar som hyser ek är det bara 20 % som klassas som ren ekskog. Resten av eken finns blandad med gran, björk, tall med flera trädslag. Data från Drössler m.fl. 2012.

Åldrande ekar och brist på föryngring

Forskare har visat att den mesta eken i södra Sverige finns i äldre bestånd, och att det är en brist på ung ek som kan ta över. I rena ekbestånd är det bara 11 % som är yngre än 40 år. Unga plantor förekommer visserligen ofta inne i granskog, särskilt längs kusterna, men de konkurreras ut av den mer snabbväxande granen och skadas av viltbete. Om eken inte får hjälp är det risk att den fortsätter att minska i landskapet i takt med att de äldre ekarna dör eller avverkas.

Hyllningsfilm om ekskötsel och forskning

Filmen Eken - 100 år av forskning och skötsel är en hyllning till de generationer av forskare och skogsskötare som har undersökt och vårdat ekskogen, och även till de långliggande skogliga fältförsök som gett oss en så djup kunskapsbas. Filmen är finansierad av Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande och har producerats av Heurgren Film tillsammans med Silvinformation. Total längd 12 min

Senast korrigerad: 2023-11-28
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (3 st)

Myra Kingfors · 2023-07-06
Hur är det med eken på Gotland, är den odlad eller självsådd? Och andra på Gotland vanligt förekommande trädslag såsom ask och oxel, är de planterade eller självsådda?
Svar från Skogskunskap · 2023-07-31

Hej Myra,
Vårt tips är att du tar kontakt med Johan Sonesson på Skogforsk i den här frågan. Lycka till!

 

Per Hansson, Holmön · 2022-11-14
Ni skriver "Det finns planterad, och troligen också naturligt föryngrad, ek längs Norrlandskusten upp till Luleå." Jag instämmer och kan bekräfta att så verkligen är fallet. Därför ber jag er att uppdatera kartan från Artportalen angående ekens sentida expansion. Skogeken har uppenbarligen dragit nytta av senare års mildare klimatet, vilket nog många fler än undertecknad uppskattar. Till exempel finns på Öhn i Umeå, en av Umedeltats äldsta formationer, minst 200 fågelspridda (0,3-5m höga) skogsekplantor som (tillsammans med något hundratals skogslönnar och ett tiotal skogsalmar) har möjlighet att forma en unik boreal ädellövblandskog dominerad av gråal, hägg, glasbjörk och säg! Plus ett udda tillskott av några tusen nötkråkeföryngrade cembratallar! Såvida Umeå kommun avskriver sina detaljplaner på att exploaterar dessa unika, i inom EU prioriterade, alluviala lövskogar med ytterligare en av sina storvulna "förtätningar". Mvh Per Hansson, jägmästare, SkogDr. och docent i skogshushållning
Svar från Skogskunskap · 2022-11-14

Hej Per, Nu är kartorna uppdaterade med aktuella observationer från Artfakta. Det är dock inga större skillnader jämfört med den tidigare, och det är relativt glest med observationer längs Norrlandskusten trots att eken (skogseken) förekommer där. Kartorna blir inte bättre än de rapporter som kommer in, så vi får hoppas att fler lägger in sina ekobservationer i Artportalen. / Hälsningar Skogskunskap

Sako · 2020-10-12
Bra fakta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!