Lövskogen i Sverige

Den största mängden lövträd finns inblandad i den svenska barrblandskogen, men det är i de södra landskapen man hittar mer sammanhängande lövskogsområden.
Bild: Gösta Hedberg

Lövträden står för ungefär 18 % av det samlade virkesförrådet i svensk skog. Lite mer på "alla ägoslag" (18,5 %) och lite mindre på produktiv skogsmark (17,9 %). Det är stor skillnad över landet, från södra Götalands ädellövtäta skogar till mellersta och norra Sveriges barrblandskogar där ett fåtal lövträdslag dominerar.

Om man ser till arealen utgör lövdominerade skogar en ännu mindre andel.

Virkesförrådet, trädslag för trädslag

Trädslag Virkesförrådet i Sverige, miljoner m3sk
  Virkesförråd, alla ägoslag % av totala virkesförrådet, alla ägoslag Virkesförråd, produktiv skogsmark % av totala virkesförrådet, prod skogsmark
Tall 1355 39,1 1220 39,0
Gran 1425 41,1 1305 41,7
Contorta 43,6 1,3 43,6 1,4
Lärk 1,4 0,0 1,4 0,0
Björk (vårt-, glas- och fjällbjörk) 425 12,3 372 11,9

Asp

58,1 1,7 52,4 1,7
Al (grå- och klibbal) 52,4 1,5 48,1 1,5
Ek (ek och bergek) 41,2 1,2 32,9 1,1
Bok 22,4 0,6 19,8 0,6
Sälg 15,9 0,5 14,0 0,4
Rönn 6,8 0,2 5,6 0,2
Ask 5,8 0,2 4,4 0,1
Alm 2,8 0,1 2,6 0,1
Lönn 2,2 0,1 1,8 0,1
Lind 1,3 0,0 1,1 0,0
Fågelbär 1,0 0,0 0,5 0,0
Avenbok 0,8 0,0 0,7 0,0
Övriga lövträd 4,2 0,1 3,3 0,1

 

Källa: Skogsdata 2016 från Riksskogstaxeringen, data från 2011-2015.

Lövskogsarealen i Sverige

Det mesta  lövet finns inblandat i barrskogen, men det finns förstås också lövträdsdominerade skogar, framför allt i de sydligaste länen. Riksskogstaxeringen klassar skogar med minst 65 % löv som Lövskogar. Totalt utgör de 6 % av den produktiva skogsmarksarealen. Om lövandelen är 35-65 % klassas skogen som Blandskog - löv. Dessa skogar utgör 7,5 % av den produktiva skogsmarksarealen.

För att krångla till det finns också en klass "Lövträdsdominerad skog" där minst 50 % av grundytan ska utgöras av lövträd (i ungskog minst 50 % av huvudstammarna).

Den största procentuella andelen lövskogar finns i de sydligaste länen Skåne, Blekinge och Halland,

Tabellen visar procent av den produktiva skogsmarksarealen som har lövblandskog, lövskog och ädellövskog. För att klassas som ädellövskog ska lövandelen vara minst 65 % och de ädla lövträden utgöra minst 45 %.

Landsdel % lövblandskog % lövskog % ädellövskog
Norra Norrland 8,0 4,3 -
Södra Norrland 8,4 4,9 -
Svealand 6,1 6,0 0,3
Götaland 7,0 9,9 4,0

 

Källa: Skogsdata 2016 från Riksskogstaxeringen, data från 2011-2015.

Lövskogens förändring över tiden

Volymen av lövträd och den procentuella lövträdsarealen har ökat stadigt sedan 1980-talet i södra Sverige. I norra Norrland har dock andelen och arealen minskat. Figurerna är hämtade från Riksskogstaxeringen.

Andel lövträdsdominerad skog på produktiv skogsmark (mer än 50 % av grundytan eller i ungskog av antalet huvudstammar utgörs av lövträd)

Andel lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal

Källa: Skogsdata 2016 från Riksskogstaxeringen.

Virkesförråd fördelat på trädslag 1955-2013, produktiv skogsmark

Virkesförråd 1955-2013 fördelat på trädslag

Källa: Skogsdata 2016 från Riksskogstaxeringen.

Areal äldre lövrik skog 1985-2013, produktiv skogsmark

Äldre lövrik skog på produktiv skogsmark enligt Skogsdata 2016

Källa: Skogsdata 2016 från Riksskogstaxeringen. Här klassas skog med minst 25 % lövträd av grundytan (huvudstammar i ungskog) som lövrik skog. Den heldragna linjen är exklusive skyddade områden, den streckade när även nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden är inräknade.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Intresserad · 2018-09-20
Hur fungerar nedbrytningen i lövskogen då?