Lövskogen i Sverige

Den största mängden lövträd finns inblandad i den svenska barrblandskogen, men det är i de södra landskapen man hittar mer sammanhängande lövskogsområden.
Bild: Gösta Hedberg

I Sverige står lövträden för ungefär 19 procent av det samlade virkesförrådet, enligt Riksskogstaxeringen (Skogsdata 2022). Siffran är lite  högre för "alla ägoslag" (19,7 procent) och lite lägre för produktiv skogsmark (19,1 procent). Det är stor skillnad över landet, från södra Götalands ädellövtäta skogar till mellersta och norra Sveriges barrblandskogar där ett fåtal lövträdslag dominerar.

Virkesförrådet i Sverige – trädslag för trädslag

Så här ser virkesförrådet i Sverige fördelat på trädslag (Källa: Skogsdata 2022 från Riksskogstaxeringen, data från 2017–2021).

Trädslag Virkesförråd, alla ägoslag
(miljoner m3sk)
Procent av totala virkesförrådet, alla ägoslag Virkesförråd, produktiv skogsmark
(miljoner m3sk)
Procent av totala virkesförrådet, produktiv skogsmark
Tall 1412 39,4 1396 39,5
Gran 1411 39,4 1404 39,8
Contorta 49,3 1,4 49,3 1,4
Lärk 2,6 0,1 2,6 0,1
Björk (vårt-, glas- och fjällbjörk) 466 13,0 452 12,8

Asp

63,6 1,8 60,8 1,7
Al (grå- och klibbal) 60,8 1,7 58,7 1,7
Sälg 18,5 0,5 17,4 0,5
Rönn 7,3 0,2 6,8 0,2
Övriga lövträd 5,5 0,2 4,7 0,1
Ek  49,4 1,4 44,2 1,3
Bok 23,0 0,6 22,7 0,6
Lönn 3,1 0,1 2,6 0,1
Alm 1,6 0,0 1,5 0,0
Ask 5,9 0,2 5,0 0,1
Lind 1,3 0,0 1,2 0,0
Avenbok 0,9 0,0 0,9 0,0
Fågelbär 1,4 0,0 1,0 0,0
Summa 3583 100 3531 100

Lövskogsarealen i Sverige

Det mesta lövet finns inblandat i barrskogen, men det finns också lövträdsdominerade skogar, framför allt i de sydligaste länen. Riksskogstaxeringen klassar skogar med minst 65 procent löv som lövskogar. Totalt utgör dessa 9,2 procent av den produktiva skogsmarksarealen. För att klassas som lövblandskog ska andelen löv vara mellan 35–65 procent. Dessa skogar utgör ca 10 procent av den produktiva skogsmarksarealen (Källa: Skogsdata 2022).

Det finns också en klass som kallas "Lövträdsdominerad skog", där minst 50 procent av grundytan ska utgöras av lövträd (i ungskog ska minst 50 procent av huvudstammarna vara löv). 

Tabellen visar procent av den produktiva skogsmarksarealen som har lövblandskog, lövskog och ädellövskog. För att klassas som ädellövskog ska lövandelen vara minst 65 procent och de ädla lövträden utgöra minst 45 procent.

Landsdel Lövblandskog (%) Lövskog (%) Ädellövskog (%)
Norra Norrland 7,1 5,0 -
Södra Norrland 7,0 4,6 -
Svealand 6,3 6,7 0,3
Götaland 7,5 10,6 4,5

Källa: Skogsdata 2022 från Riksskogstaxeringen, data från 2017-2021.

Lövskogens förändring över tiden

Volymen av lövträd och den procentuella lövträdsarealen har ökat stadigt i Sverige sedan 1985 från 6,4 till 9,2 procent av den produktiva skogsmarksarealen (Källa: Skogsdata 2022). I norra Norrland har dock andelen och arealen minskat. Figurerna är hämtade från Riksskogstaxeringen.

Andel lövträdsdominerad skog på produktiv skogsmark

Lovtradsdominerad-skog_20231116.png

Lövträdsdominerad skog innebär att mer än 50 procent av grundytan eller i ungskog mer än 50 procent av antalet huvudstammar utgörs av lövträd. Källa: Skogsdata 2022.

Virkesförråd fördelat på trädslag 1926-2019, produktiv skogsmark

Virkesforrad_Tradslag_20231116.png

Källa: Skogsdata 2022.

Areal äldre, lövrik skog 1985-2019, produktiv skogsmark

Gammal-lovskog_20231116.png

För att räknas som lövrik skog ska grundytan bestå av minst 30 procent lövträd  (huvudstammar i ungskog). Den heldragna linjen är exklusive skyddade områden, den streckade när även nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden är inräknade. Definitionen av äldre skog är enligt Skogsdata 2022 (där figuren är hämtad) skog >80 år i den boreala regionen (Norrland, Dalarnas, Värmlands och Örebro län) och skog > 60 år i den boreonemorala och nemorala regionen (Svealand och Götaland exklusive Dalarnas, Värmlands och Örebro län).

Senast korrigerad: 2023-11-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Också intresserad · 2023-11-14
Finns det uppdaterad data på detta?
Svar från Skogskunskap · 2023-11-16

Bra att du såg att siffror och diagram var inaktuella. Nu är de uppdaterade.

Intresserad · 2018-09-20
Hur fungerar nedbrytningen i lövskogen då?