Sådd av löv

Sådd kan vara ett kostnadseffektivt sätt att skapa täta ungskogar. Samtidigt är sådderna känsliga för väderlek, vegetationstryck och torka. För bok- och ekollon är gnagare och insekter en utmaning.
Ettåriga ekplantor efter sådd
Bild: Maria Birkedal

Chansen att sådden lyckas ökar om man har en bra markberedning, helst med mikropreparering, och använder frö av god kvalitet. Ny teknik har ökat användningen av maskinell sådd i samband med markberedningen.

En bra såbädd ska bestå av en blandning av mineraljord och humus. Den vattenhållande förmågan ökar och näring frigörs fortlöpande, vilket gynnar plantornas etablering.

När?

Sådden bör göras snarast möjligt efter snösmältningen då marken fortfarande är fuktig.

Vilken mark?

Sådd passar bäst på frisk mark med blåbärstyp eller sämre vegetationstyp. Torr mark med grovkornig jord och ståndorter med finkornig jord bör undvikas.

Var i landet?

Sådd av björk lyckas oftast bäst i norra och mellersta Sverige. I södra Sverige är en perfekt markberedning ytterst viktig. Annars kan sådden lätt kvävas av ogräs. Sådd av de ädla lövträden görs förstås i de klimatlägen när dessa trädslag passar.

En metod

Sådd är ett intressant alternativ till plantering av björk på förberedda marker med måttligt vegetationstryck. En metod där frö blandas med fuktig moig sand har testats av Skogforsk och givit uppmuntrande resultat.

Sådd används också för föryngring av bok och ek. Ollonen löper risker att förstöras av möss, sorkar och fåglar men det finns många goda exempel på lyckade sådder.

Läs mer om föryngringsmetoder för respektive trädslag.

Ettårig bokplanta efter sådd. Foto Maria Birkedal.

Ettårig bokplanta efter sådd av bokollon. Foto Maria Birkedal.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)