Om verktyget hybridasp

Hybridasp kan nyanläggas genom plantering på åker- eller skogsmark. När den första generationen är avverkad kommer ofta ett rikligt uppslag av rotskott, som kan bilda det nya beståndet.
Bild: Mats Hannerz

Verktyget hybridasp har tagits fram av Lars Rytter, tidigare forskare vid Skogforsk i Ekebo.

I kalkylen väljer du mellan plantering och självföryngring. Du väljer också om du vill gallra 1, 2 eller 3 gånger. Hybridasp växer bäst om den har fritt utrymme. Tätare gallringsintervall ger därför något högre produktion, och en högre andel värdefullt tändsticksvirke. Med få gallringar blir uttaget större vid varje gallring och omloppstiden blir något kortare.

Observera att hybridaspen växer snabbt. I kalkylerna varierar omloppstiden mellan 22 och 30 år. Med tre gallringar är gallringsintervallet 5-6 år.

Behöver du hägn?

I viltrika områden är hägn ett måste när hybridasp nyplanteras. En lyckad självföryngring (som kan hysa 100 000 skott per hektar) kan eventuellt klara sig utan hägn.

Hägnkostnaden beror på typ av hägn, markens beskaffenhet och inte minst storlek och utseende på planteringsytan. För en kvadratisk plantering på 2,5 hektar åtgår 632 löpmeter hägn, eller 253 löpmeter per hektar.

Hägnkostnaderna kan variera, oftast från 60 kr/löpmeter på jordbruksmark till 150 kr/löpmeter på skogsmark. Vid en plantering på 2,5 hektar motsvarar det ungefär 15 000 - 38 000 kr/ha. I kalkylen kan du välja mellan olika hägnkostnader per hektar.

I kalkylen ingår INTE kostnad för nedtagning av hägn. Denna kan skattas till ca 15 kr/löpmeter.

Tillväxten

Tillväxten är beräknad för förädlat och utvalt odlingsmaterial (kloner från Ekebo), det vill säga det svenska material som för närvarande används vid odling i södra Sverige. Äldre praktiska bestånd är anlagda med äldre kloner, med något lägre tillväxt. Produktionsnivåerna har uppskattats från de hybridaspbestånd som studeras av Skogforsk. Dessa finns spridda från Skåne i söder till Svealand i norr. Tyngdpunkten är dock på Götaland.

Skogsvårdskostnader

Kostnader för plantering, markberedning, hyggesrensning, hjälpplantering och röjning är hämtade från Bogghed 2010 (Skogsbrukets kostnader 2010, Lantmäteriet, Rapport 2010:10). I samtliga fall används värden för södra Sverige och normalsvåra förhållanden (dock svåra förhållanden för första röjning i självföryngring).

Om etableringen görs på jordbruksmark tillkommer kostnader för ogräsbekämpning året innan plantering (ingår ej i kalkylerna). Hyggesrensning är heller inte nödvändigt vid nyanläggning.

Hyggesrensning – 1000 kr/ha

Markberedning (endast för planterad hybridasp) – 1900 kr/ha

Plantering – 12100 kr/ha (inkl plantkostnad)

Röjning (endast för självföryngrad hybridasp) – 4500 kr/ha för första röjning, 2900 kr/ha för andra röjning.

Virkesutbyte

Virkesutbytet fördelas på massaved, tändsticksvirke och energived. Fördelningen mellan massaved och timmer följer den för klibbal som har presenterats av Persson & Rytter 1998 i Arbetsrapport 397 från Skogforsk.

Virkespriser

Virkespriserna förändras hela tiden och det är i princip omöjligt att ha aktuella priser för en specifik region. Följande värden används i nuvarande kalkyl:

Aspmassaved – 250 kr/m³fub

Tändsticksvirke (minst 20 cm i topp u.b.) – 440 kr/m³fub

Grot (45 % fukthalt) – 78 kr/MWh, 30 kr/ton TS

Avverkningskostnad

Avverkningskostnaderna är hämtade från Bogghed (2010) med den huggningskostnad som är aktuell för medeldiametern i det avverkade beståndet. Terrängtransporten beräknas för ett genomsnittligt skotningsavstånd på 200 meter.

Skador

Kalkylen är gjord för en lyckad odling, det vill säga utan etableringsproblem, viltskador och övriga skador. Det finns i dagsläget inte underlag för att fastställa en genomsnittlig problem- och skadenivå i kalkylen, men i en djupare analys bör detta naturligtvis tas med

Senast korrigerad: 2023-01-26
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2023-08-08
Jag hade koll själv😃