Beskrivning av verktyget Skogsvård och ekonomi

Med Skogsvård och ekonomi kan du analysera konsekvenserna av olika skogsvårdsåtgärder, från val av trädslag, föryngringsmetod och markberedning till röjning och förädlade plantor.

Räkneverktyget Skogsvård och ekonomi är omgjort från Skogskunskaps tidigare verktyg Kraftsamling Skog, som togs fram på uppdrag av skogsägarrörelsen. Det har dessutom kompletterats med analys av olika förädlingsnivåer.

Verktyget är en förenklad version av ett analysprogram utvecklat vid Skogforsk och som beskrivs i Arbetsrapport nr 640 från 2007. Beräkningsresultaten skiljer sig något mellan den förenklade versionen i Skogskunskap och den ursprungliga versionen, vilket förklaras nedan.

Syftet med verktyget är att analysera lönsamheten av tillväxthöjande skogsskötselåtgärder på beståndsnivå. Det ursprungliga analysverktyget programmerades i Excel av Rune Simonsen, och hade en mängd inställningsmöjligheter för kostnader, skötselrutiner, virkespriser, omloppstider etc.

Verktyget utnyttjar en enkel produktionsmodell som inte ska förväxlas med tillväxtfunktioner för att prognostisera utvecklingen i verkliga besetånd. Därför ska man bara tillämpa traditionella gallringsprogram. Omloppstiderna beräknas så att markvärdet maximeras, vilket oftast innebär att omloppstiderna blir något lägre än vad som är gängse i dagens skogsbruk.

I den förenklade versionen i Skogskunskap görs beräkningar av en åtgärd åt gången i jämförelse med en standardåtgärd, som oftast är plantering av oförädlad gran eller tall. Resultaten visas som typvärden som varierar med trädslag, läge i landet, ståndortsindex och kalkylränta.

Ingångsvärden och skötselrutiner har justerats för att passa respektive landsdel, här representerade av respektive skogsägarförening. Mellanskog har delats i två delar eftersom gödslingsfunktionen behöver uppgift om läge i landet. Utformningen av skötseln och anpassningen av värdena har gjorts av en projektgrupp med representanter för skogsägarföreningarna och Skogforsk.

Värdena har också kalibrerats med skogsavdelningarna på respektive förening. Resultaten i Skogskunskap skiljer sig därför något från de som beräknats i det ursprungliga analysprogrammet, bland annat genom att omloppstider och skötselrutiner inte alltid utgår från det ekonomiskt mest optimala alternativet. Prislistor och antagna kostnader skiljer sig också mycket mellan föreningarna, vilket ibland ger stora effekter på resultatet när man går från en landsdel till en annan.

Ingångsdata och skötselrutiner är under ständig omprövning, varför programmets resultat kan komma att ändras. Syftet med programmet är dock inte att lista exakta värden för alla kombinationer, utan att jämföra en aktuell åtgärd med en standardåtgärd.

Här visas exempel på några av de ingångsvärden för kostnader och virkespriser som har använts. Värdena var aktuella 2008-12-09:

  Södra Mellanskog Norrskog Norra
Hyggesrensning kr/ha  1500 900  770  1000 
Markberedning kr/ha 1800  1300  1850  1750 
Plantor och plantering kr/planta 3,75  2,00  1,94  2,00 
Röjning av planterad skog kr/ha 3200  3500  2500  3200 
Försenad röjning ("oröjt") kr/ha 6000  10000  5000  7000 
Dikesrensning kr/ha 1500  2500  800  1500 
Massaved gran kr/m3fub 315  345  375  350 
Massaved tall kr/m3fub 300  330  362  350 
Grantimmer 20 cm topp, klass 1-3 kr/m3fub 455  647/671 (norra/södra)  487  504 
Talltimmer 20 cm topp, klass 1-3 kr/m3fub 515  742/777 (norra/södra)  597  661 
Senast korrigerad: 2023-02-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Hedvig Johansson · 2023-02-24

Hej! I sista stycket står det att siffrorna är från 2008 men längre ner att de har korrigerats 2023-02-09. Hur aktuella är siffrorna?

Svar från Skogskunskap · 2023-04-05

Hej Hedvig,
Precis som du misstänker är siffrorna från 2008. Att sidan är uppdaterad 2023 kan vara att vi gjort någon liten justering i texten bara. Vi håller på att se över verktygen och hoppas kunna få fram uppdaterade siffror till detta och några till verktyg.