Tillväxt och miljö – lika viktigt

Skogsägaren har till uppgift att se till att skogsbruket är långsiktigt hållbart - både för miljön och för den framtida tillväxten i skogen.
Tack för att ni sparade mitt hem!
Bild: Hans Olofsson

Sveriges riksdag har bestämt att miljö och produktion ska väga lika i skogen. Så här står det i skogsvårdslagens första paragraf, den så kallade portalparagrafen.

Skogsvårdslagen 1 §

Alla intressen i samma skog

Den svenska modellen för skogsbruk bygger på en kombination av reservatsavsättningar, frivilliga avsättningar och generell hänsyn i produktionsskogen. På det sättet skiljer sig skogsbruket från en del andra länder, där det finns en tydligare uppdelning mellan virkesproducerande skogar och skogar för andra syften.

Eftersom nästan all skog i Sverige brukas är det viktigt att olika intressen kan balanseras på ett bra sätt. I produktionsskogen ska skogen växa uthålligt och skapa värdefullt virke för det svenska hushållet och framtida generationer. Samtidigt ska skogen leverera så kallade ekosystemtjänster, som rent vatten, ren luft, kolbindning, biologisk mångfald och rekreation. Därför måste alla skogsbestånd skötas så att vi visar hänsyn till natur- och kulturmiljön, sociala värden, rennäring, mark och vatten. Skogsbruket måste vara uthålligt och hållbart.

Visa hänsyn i den brukade skogen

I Skogskunskap finns särskilda avsnitt om hänsyn till naturvården, mark och vatten, skogens kulturarv, friluftsliv och rennäring. I skötselavsnitten finns också mera tips om särskilda hänsyn vid åtgärder som röjning, gallring, uttag av skogsbränsle med mera.

Insekter, lavar och mossor som trivdes i den gamla skogen kan få det tufft när det gamla beståndet avverkas. Därför gäller det att spara miljöer och substrat så att de kan överleva och spridas på nytt i den nya skogen. Tricken är att vara rädd om nyckelbiotoper, lämna skyddszoner och spara gamla träd och högstubbar vid avverkningen. I den uppvuxna skogen är död ved enormt viktigt. Läs mer om naturhänsyn.

Vatten i skogen är viktigt och känsligt. Därför måste skogsbruket se till att inte vattendrag körs sönder, att det lämnas skyddszoner runt bäckar och sjöar, och att inte markskador gör att slam och näring rinner ut i vattnen. I Skogskunskap finns ett särskilt kapitel som behandlar hänsyn till skogens vatten och mark.

Skogen är full med kulturspår. Skogens kulturarv får inte förstöras av skogsbruket. Med en varsam skötsel kan du till och med förstärka kulturmiljövärdena. Skogsvårdslagens hänsynsparagraf ger en del riktlinjer för hänsyn till natur- och kulturmiljön. Kulturmiljölagen är en tvingande lag som anger att det är straffbart att förstöra fasta fornlämningar. Läs mer om hänsyn till kulturmiljön.

Läs också mer om hänsyn till friluftsliv och hänsyn till rennäringen.

Målbilder

Skogsbruket har tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram målbilder för vad som är god naturhänsyn. På Skogsstyrelsens hemsida finns faktablad och filmer om målbilderna.

Certifiering

En stor del av den svenska skogsmarken är ansluten till någon av de frivilliga certifieringssystemen. FSC och PEFC är de vanligaste. En skogsägare som är ansluten till certifieringen måste följa riktlinjerna. Många köpare av virke har som krav att skogsbruket ska vara certifierat. Läs mer om certifiering.

Senast korrigerad: 2023-02-21
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)