Hur snabbt växer skogen?

Ståndorten (klimatet, marken och andra naturgivna förutsättningar), trädslaget och trädens ursprung samt din egen skötsel avgör hur snabbt skogen växer.
Från tallplanta till fullstor fura - en historia på cirka 80-120 år i Sverige.
Bild: Mats Hannerz

Bonitet - skogens tillväxt

I skogen pratar man om bonitet. Det är ett mått på hur mycket skogen växer per år i genomsnitt under en omloppstid - under ideala omständigheter.

Bonitet i Sverige. Riksskogstaxeringen.Medelboniteten i Götaland är 8,6 skogskubikmeter per hektar och år men i norra Norrland når den bara upp till 3 kubikmeter. Tillväxten i ditt bestånd kan dock vara högre än idealboniteten, till och med betydligt högre, om du byter trädslag, gödslar eller planterar förädlade plantor.

Börja med att bestämma ståndortsindex

För att bestämma bonitet börjar du med att bestämma beståndets ståndortsindex. För våra svenska barrträd är det ett mått på hur höga de grövsta träden är efter 100 år. En G36 är en mycket bördig granmark, en T12 är en svag tallmark. I Skogskunskap får du tips om hur du enkelt mäter ståndortsindex och översätter det till bonitet.

Tillväxten i beståndet kan räknas ut

Skogsforskningen jobbar hela tiden med att förfina kunskapen om hur snabbt enskilda träd och bestånd växer under olika förutsättningar. Olika matematiska funktioner används för att räkna ut skogens volym och hur den utvecklas över tid. Som skogsägare behöver du inte lära dig alla funktioner, de finns inbäddade i räkneverktygen i Skogskunskap och i många andra planeringsverktyg.

Skogens tillväxt i Sverige

I Sverige har vi god kunskap om skogens tillstånd och tillväxt tack vare Riksskogstaxeringen, som sedan 1923 löpande mäter (taxerar) skogen i ett nät av provytor. Riksskogstaxeringen mäter också mycket mer än träd. De tar markprover, inventerar flora och fauna, mäter död ved, kronutglesning och mycket annat som vi har nytta av för planering och miljöanalyser.

Landarealen i Sverige är 41 miljoner hektar. Av det är 28 miljoner hektar täckt med skog och 23 miljoner är så kallad produktiv skogsmark.

Virkesförrådet på den produktiva skogsmarken har ökat stadigt sedan 1900-talets början och ligger idag på ca 3,1 miljarder skogskubikmeter (m3sk) borträknat formellt skyddade områden. Det motsvarar i snitt 141 m3sk per hektar.

Även tillväxten har ökat kraftigt i landets skogar genom åren och den årliga tillväxten ligger idag på 117 miljoner m3sk på produktiv skogsmark (Skogsdata 2022 – SLU Riksskogstaxeringen). Under de senaste åren syns dock en minskande trend, främst beroende på en minskad tillväxt för gran. Orsakerna till granens minskande tillväxt är huvudsakligen ökade avverkningsnivåer och en ökad naturlig avgång på grund av den torra sommaren 2018 och efterföljande granbarkborreskador. 

Den minskade tillväxtökningen de senaste åren samt ökade avverkningsnivåer (under 2018 avverkades drygt 90 miljoner m3sk skog) har också påverkat virkesförrådet, där ökningen de senaste fem åren legat på i snitt tio miljoner m3sk per år utanför formellt skyddade områden, jämfört med tidigare år då den legat stadigt på 20-30 miljoner skogskubikmeter.

Senast korrigerad: 2024-04-09
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)