Aptering

Aptering är uppdelning av trädet i sortiment av olika längder. Ofta slarvas det med apteringen av lövträd. Alltför mycket värdefullt lövtimmer hamnar på högen för massaved eller bränsle.
I den här massavedstraven finns flera timmerstockar att sortera ut
Bild: Mats Hannerz

Alltför ofta schablonapteras lövträd. Skogforsks undersökningar visar att mellan tio och femton procent av lövmassaveden faktiskt är sågbart virke. Det sänker din inkomst och därför måste du ställa krav när du lämnar ett avverkningsuppdrag. Eller varför inte börja sälja virket själv istället för att bara leverera? För att kunna sälja ett sortiment måste du uppnå en minimivolym. Det är en förklaring till att mycket sågtimmer hamnar i massavedstraven. Se till att samplanera flera små bestånd.

För att kunna aptera rätt måste du känna till olika virkeskvalitetsfel och deras effekter. Detta finns under rubriken Virkesfel och även beskrivet i handboken "Virkeskvalitetsfel och apteringsråd för lövträd". Kvalitetsbestämmelserna kan vara inaktuella men beskrivningen av skadorna gäller även idag.

Apteringspunkter på lövträd. Illustration Rose-Marie Rytter.

De blåa strecken visar var du ska kapa för att undvika att kvalitetsgränser överskrids och att stocken blir nedklassad. Men tänk på att längd och minimidiameter alltid måste uppfyllas! Illustration Rose-Marie Rytter.

Tips för ett ökat virkesvärde

När du planerar din avverkning

 • För att få leveransgilla kvantiteter (ofta 10 m3fub) av olika sortiment bör du planera att avverka i flera bestånd samtidigt. Eller varför inte samplanera med någon granne?
 • Vid avverkningsuppdrag måste du alltid i förväg komma överens med köparen/köparna vilka lövsortiment som ska tas ut så att det inte bara blir massaved och sågkub av dina fina bestånd. Om du har mycket och bra lövvirke kan det löna sig att sköta försäljningen själv.

Före avverkning

 • Kontakta en köpare och ta noga reda på gångbara sortiment, sortimentsbestämmelser och priser.
 • Ta reda på vilka krav som ställs på olika kvalitetsklasser.
 • Om din avverkning innehåller verkligt värdefulla sortiment kan du sannolikt få direkta råd av en inköpare före avverkningen.
 • Ta också reda på minsta leveransgilla kvantitet för respektive sortiment.

Vid fällning

 • Innan du fäller trädet undersöker du mantelytan och bildar dig en uppfattning om kvalitetsfelen och deras position.
 • Om inte fällskäret avslöjar några kvalitetsnedsättande fel, till exempel röta eller missfärgad kärna, kan du utnyttja de kvalitetsgränser du sett på det stående trädet.
 • Undvik i möjligaste mån spjälkning och urdrag vid fällningen.

Vid kapning

 • Se noga till att inte överskrida kvalitetsgränserna. I bästa fall leder det till längdavdrag eller nedsättning av diametern, i värsta fall till nedklassning.
 • Var särskilt noga med det bästa virket, för där står stora värden på spel.
 • På fanérstockar tillåts varken kvistar eller kvistmärken.
 • På högkvalitativt sågtimmer tillåts endast ett fåtal klenare kvistar. Räkna dem noga och bedöm deras storlek. Kapa innan det blir för många om längdkraven medger det.
 • Kapa i princip alltid under kvalitetsfel, till exempel sprötkvist, klyka, lyra, tvär krök och partier där avsmalningen blir kraftig. Tänk på att sprötkvistar och klykor har en brant vinkel nedåt in i stammen. 
 • För att undvika nedklassning på grund av långa krökar kan du ofta kapa mitt i kröken och därmed minska båghöjden.
 • Var noga med att avlägsna kvistar, rotben, fällkammar och tungor så att inte nedklassning sker på grund av dessa onödiga fel.
 • Ett fel som inte upptäcks när trädet står är om märgen är ocentrerad, vilket inte tillåts i de högsta kvaliteterna som fanér. Förekomsten och utbredningen av röta och rödkärna får också hanteras efter att trädet fällts.
 • Var noga med stocklängder och minimilängder. Om längdkraven medger kan du ibland höja värdet genom att korta av en stock så att den hamnar i en högre diameterklass. Utnyttja detta när det är möjligt.

Efter avverkningen

 • Redan före avverkning bör du ha gjort upp med köparen om när virket ska hämtas. Det är onödigt att få det nedklassat på grund av lagringsskador. Virke från de flesta trädslag försämras vid lagring.
 • Se till att virket hamnar leveransgiltigt intill väg. Det finns ofta uppgifter i prislistan om hur virket ska läggas upp.
 • Försök att få ihop leveransgilla kvantiteter av de olika sortimenten.
 • För att minska tillredningsfel och felaktig aptering i framtiden är det viktigt med en återkoppling från sågverket till den som utfört avverkningen så att ständiga förbättringar kan ske. Alla inblandade parter måste hjälpas åt att höja värdet på virket.

Med god kunskap om lövvirkesmarknaden och gällande sortimentsbestämmelser samt en noggrant utförd aptering, höjer du inkomsterna från din lövskog.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)