Föryngringsavverkning i löv

Föryngringsavverkningen inleder generationskiftet i skogen. Den öppnar möjligheter och erbjuder alternativ. Du kommer att fatta beslut som har långsiktiga effekter.
Bild: Thomas Adolfsén/SKOGENbild

Vid föryngringsavverkningen är det meningen att de stora inkomsterna ska komma. Om beståndets skötsel varit ändamålsenlig, d.v.s. utförts i enlighet med de rekommendationer som ges under röjning och gallring, är sannolikheten stor att du lyckats. Grova dimensioner med hög kvalitet är grunden för god lönsamhet.

Har du ett ädellövbestånd av god kvalitet kan det betyda mycket pengar, om du hittar rätt köpare.

Föryngringsavverkning i ädellövskog

Föryngringsavverkning i ädel lövskog är en krävande uppgift. För att nå ett bra resultat behövs både god planering och stor omsorg vid samtliga åtgärder.

 • En avverkad ädellövskog måste enligt § 25 i skogsvårdslagen återbeskogas med ädla lövträd.
 • Markbyte kan beviljas om ädel lövskog växer på olämplig mark.
 • Föryngringsavverkning måste anmälas till Skogsstyrelsen, och får inte påbörjas innan man fått tillstånd.
 • Bidrag kan sökas för föryngringsåtgärderna.

Det finns en tendens att föryngringsavverkningar i ädellövskog skjuts på framtiden. Detta är ofta möjligt. Men väntar man alltför länge, kan både det ekonomiska resultatet av det mogna beståndet bli sämre och föryngringen försvåras och bli dyrare.

Tidpunkten för föryngringsavverkning bör anpassas efter två viktiga faktorer:

 • Goda frö-/ollonår; Det medför att det finns plantor att plantera (t.ex. ek). Det förbättrar också möjligheterna vid naturlig föryngring och för utfyllnad med plantor vid andra kulturåtgärder.
 • Höga virkespriser; Virkespriserna fluktuerar mellan år och om virkespriset är lågt kan det eventuellt löna sig att vänta några år.

Planera föryngringsavverkningen

Föryngringsavverkning i ädellövskog är "skogsbrukets guldkalv". Det är här du kan uppnå de i särklass högsta virkesvärdena. Men det kräver planering. Planeringen skall också skapa bästa möjliga förutsättningar för nästa generation ädellöv.

Planeringen måste börja redan inför sista gallringen!

 • I sista gallringen bör alla kvalitativt dåliga och i övrigt underlägsna träd huggas bort. Dessa får inte bli fröträd till nästa bestånd.

Vänta inte för länge med föryngringsavverkningen! Gamla träds hälsa kan försämras fortare än man räknar med!

 • Anpassa om möjligt tidpunkten efter virkesprisnivån och till ett frö-/ollonår.
 • Anmäl föryngringsavverkningen till Skogsstyrelsen och sök aktuella bidrag.
 • Gör en grov bedömning av virkesutfallet i volymer, dimensioner och kvaliteter.
 • Sälj virket! Välj de bästa virkesköparna grundat på förekommande sortiment, kvalitetsbestämmelser, dimensioner och priser.
 • Finn personal med specialkompetens till avverkningen så att bästa sortiment blir apterade.
 • Motormanuell avverkning är standardmetoden på grund av grova dimensioner, tungt virke och höga virkesvärden.
 • Utnyttja kvalificerad rådgivning för föryngringen genom Skogsstyrelsen eller annan organisation.
 • Planera föryngringsåtgärder, även markbehandling och uppsättning av hägn.
 • Beställ eventuella plantor helst två år i förväg.
 • Gör en grov bedömning av virkesutfallet i volymer, dimensioner och kvalitéer.

Ektimmer i virkestrave. Kalmar. Foto Mats Hannerz.

Målet - värdefullt timmer. Här en trave med ektimmer från Kalmartrakten. Foto Mats Hannerz.

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)