Varför ädellöv?

Ädellövskogen har en särställning i vår svenska folksjäl och i lagstiftningen. Det finns många sätt att bevara, bruka och utveckla den.
Mår bra under lövträdens krona
Bild: Lars Rytter

De ädla lövträden utgör bara en liten del av den svenska skogen. Men det är en viktig del, värd att bevara och utveckla.

Många växter och djur är beroende eller gynnade av ädla lövträd

Större ekbock. Foto Jonas Hedin.

Större ekbock (Cerambyx cerdo) på gammal ekstam. Foto Jonas Hedin.

Trots att ädellövskogen bara täcker 1 % av skogsmarken, är drygt hälften av alla rödlistade arter knutna till ädla lövträd. Ädellövskogen är därför nödvändig för att Sverige ska kunna bevara sina inhemska arter.

Ädellövskogen upplevs som varierad och rekreationsvänlig

Vandrare i lövskog. Foto Martin Werner.

Vandring i den skånska lövskogen. Foto Martin Werner. 

Mer ädellövskog kring städer och mindre orter kan därför bidra till att fler rör sig ute i naturen. Och rekreation utomhus är bra för vår hälsa.

Många skogsägare vill sprida riskerna med sitt skogsinnehav

Stormfälld gran. Foto Mats Hannerz.

En större variation med olika trädslag på fastigheten minskar risken för omfattande stormfällning. Foto Mats Hannerz.

En större andel ädla lövträd i stället för gran och tall kan minska risken för stormfällning, rötskador eller fallande virkespriser. Det är inte minst aktuellt i ljuset av ett förändrat klimat.

notställ och stol av bok, foto Martin Werner

Det saknas ädellövvirke till industrin

Notställ och stol gjorda i rödkärnad bok. Foto Martin Werner.

Stol och notställ gjorda i rödkärnad bok. Foto Martin Werner.

Sverige importerar det mesta av sitt sågtimmer från ädla lövträd, samtidigt som de svenska ädellövträden ofta går till brännved eller massaved. Med aktiv ädellövskogsskötsel kan virket utnyttjas bättre. Den inhemska industrin kan försörjas lokalt, och skogsägaren kan få mer betalt för sin råvara.

Senast korrigerad: 2016-11-16
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)