Varför löv?

Satsa på lövet med produktion av värdefullt virke som mål! Då får du naturvården på köpet. Att spara lövträd enbart för miljöns skull kommer inte att öka andelen lövträd i skogslandskapet.
Bild: Mats Hannerz

Som skogsägare har du under åren fått vitt skilda besked om hur du ska sköta lövet på dina marker. På 1970- och 80-talet skulle du röja bort lövet. Sedan vände debatten och under 1990-talet har lövet sparats för naturvårdens skull. Men det är produktionen som ger dig lönsamhet. Och allra bäst lönsamhet får du genom att satsa på grova dimensioner och hög kvalitet. 

Vårt råd är:

Satsa på lövet med produktion av värdefullt virke som mål genom att röja och gallra! Då får du naturvården på köpet. Utnyttja möjligheten att ta ut biomassa i röjning och senare som grenar och toppar. Ibland handlar det om att odla lövträd i stället för barrträd. Men lika ofta om att ta tillvara det naturliga lövuppslaget.

Sköt om den lövskog som finns idag, och skapa ny

"Jag har inte löv på min mark..." säger många, men:

  • Växer det löv i svackor och kantzoner?
  • Har du ett område där barrföryngringen blev misslyckad och som idag består av självföryngrat löv?
  • Har björken och aspen invaderat en gammal inäga?

Det är vad det handlar om - att sköta om den lövskog som finns idag. Även små områden. Men man kan också anlägga lövbestånd. Att spara lövträd enbart för miljöns skull kommer inte att öka andelen lövträd i skogen. Men ett aktivt lönsamt skogsbruk gör det! Här i Skogskunskap får du tips och råd.

Samhällets motiv för att satsa på löv

Samhället och olika organisationer har ställt krav eller önskemål på att lövskogar och antalet lövträd ska öka. Det finns olika argument för detta:

Virke till industrin

Det saknas lövvirke för industrin som tvingas importera miljontals kubikmeter rundvirke varje år.

De nationella miljömålen

I "Levande skogar" anges att mängden gamla grova lövträd ska öka liksom arealen som föryngras med lövträd,

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen anger att skyddszoner lämpligen planteras med lövträd.

Certifieringssystemen

Såväl FSC som PEFC kräver att certifierade fastigheter skall verka för att etablera och hålla en högre andel lövträd än vad som i allmänhet varit fallet.

Biologisk mångfald

Grova lövträd är värdefulla för den biologiska mångfalden, men saknas ofta.

Friluftslivets behov

Lövträd omger naturligt miljöer som är värdefulla för friluftslivet (vatten, gårdsmiljöer, inägor etc) och ger en ökad variation i ett barrträdsdominerat landskap.

Kulturmiljövård

Lövträd är ofta den historiskt sett naturliga inramningen för många kulturobjekt.

Skogsägarens motiv för att satsa på löv

Det finns också skäl för dig själv att välja lövskog:

Den bidrar till god ekonomi

En väl genomförd skötsel från tidig röjning och framåt ger dej grova träd av hög kvalitet i slutet av den relativt korta omloppstiden. Hög kvalitet har hittills betalats med bra priser.

Riskspridning!

Eftersom virkesmarknaden i framtiden inte är känd kan det vara klokt att ha flera trädslag på fastigheten, t.ex. en del lövbestånd. Och om stormen är framme ...

Kortare omloppstid

De ordinära lövträden har i allmänhet betydligt kortare omloppstid än gran och tall. Hybridasp är mogen på 20-25 år och björk, asp och klibbal är avverkningsmogna efter drygt 40 år på bättre marker.

Estetik - vacker miljö för dig och alla andra

Lövträd brukar föredras kring bebyggelse och i kantzoner. Ett skäl är att årstiderna tydligt speglas av lövträden.

Det är spännande och en utmaning

Att odla lövträd är inte svårt men kräver att du är aktiv. I gengäld belönas du med värdefulla virkessortiment, och skillnaden gentemot dåligt skötta bestånd blir snabbt uppenbar.

Senast korrigerad: 2016-10-04
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Martin · 2020-07-07
Hej! Jag skulle vilja se mer fakta här. Hur mycket avkastning per år på medelmark ger olika trädsorter baserat på priser år 2010-2019.
Birgitta Velander · 2019-11-18
Svårt att hitta avsättning för löv, förutom massaved och brännved
Svar från Skogskunskap · 2019-12-03
Hej Birgitta, Att det är svårt med avsättningen är delvis en myt. Det finns många köpare av lövvirke men det kräver lite jobb att hitta dem. På sidan https://www.skogskunskap.se/skota-lovskog/slutavverka-och-salja-virket/marknaden-for-lovvirke/ finns lite tips, bland annat med årsvisa sammanställningar av hur marknaden ser ut. / Skogskunskap