Skillnad mellan naturskog och brukad skog

Naturskogen och den brukade skogen skiljer sig i många avseenden, inte minst i åldersfördelning, sammansättning av trädslag och tillgång till död ved.
Det finns många skillnader mellan den brukade skogen och naturskogen.
Bild: Rose-Marie Rytter

En skog som brukats länge får en annan trädslagssammansättning och ett högre virkesförråd än naturskogen. Skogens ålder och struktur ser annorlunda ut och mängden död ved är lägre.

På landskapsnivå bidrar den brukade skogen med sina återkommande avverkningar att andelen kala ytor och ytor med yngre skog är högre än i naturskogen.

Trädslagssammansättning och virkesförråd

Skogsbruket gynnar som regel ett fåtal önskvärda arter för virkesproduktion. I norra Sverige handlar det oftast om tall, gran och contortatall. I södra Sverige har skogsbruket framför allt gynnat granen på bekostnad av tall och lövträd. De sydsvenska naturskogarna var i mycket högre grad blandskogar med många trädslag.

Antalet arter av växter och djur ökar  med ökat inslag av lövträd. I södra Sverige är ett högt artantal oftast knutet till förekomsten av ädla lövträd.

Ålder, struktur och död ved

Den brukade skogen avverkas vid 60-120 års ålder. I produktionsskogen eftersträvas en jämn fördelning av bestånd i olika åldersklasser för att tillåta ett löpande virkesuttag. Vid en omloppstid på 100 år kan man tänka sig att en tiondel av skogen avverkas varje decennium och att all skog är utbytt efter 100 år.

Det är en stor skillnad jämfört med naturskogen där träden får stå kvar och åldras och dö på platsen. Den brukade skogen är därför yngre än naturskogen och innehåller färre gamla träd och mindre död ved. Trädbestånden i den brukade skogen är som regel jämnåriga medan naturskogen oftast består av träd i olika storlek och av olika ålder.

Naturhänsynen i skogen har under de senaste decennierna lett till att andelen gamla träd och mängden död ved i den brukade skogen har ökat. Idag finns det i snitt 4 m3 hård död ved i den svenska skogen, men de lokala och regionala skillnaderna är stora. I naturskogen kan den döda veden uppgå till så mycket som 20-30 procent av vedvolymen eller runt 75 m3/ha.

Den sammanhängande gamla skogen minskar fortfarande i norra Sverige. I södra Sverige är det tvärtom. Där ökar nu den gamla skogen successivt efter att ha befunnit sig i ett bottenläge där gammal skog nästan saknats helt. Arealen skyddad skog ökar också snabbt. Skydd av skog behövs för alla de arter som är behöver större områden med stabila miljöer.

Kala ytor i landskapet

Skogsbruk bygger på att träd plockas ut ur skogen. Därför blir de kala ytorna liksom ytorna med ung skog fler i den brukade skogen. I en produktionsskog med en hundraårig omloppstid och en jämn åldersfördelning är hälften av skogen yngre än 50 år och den andra halvan max 100 år.

För att komma åt virket har också vägnätet byggts ut kraftigt sedan 1950- talet. Avverkade ytor och vägar bidrar till en ökad uppsplittring av skogen där avståndet mellan likartade miljöer blir långt och kanteffekterna stora. Detta förändrar också mikroklimatet i skogen liksom olika arters rörelsemönster och spridningsmöjligheter.

Genom att skydda skog, sköta skog med naturvårdsinriktad skötsel och ta bra naturhänsyn kan mosaiken i landskapet öka liksom tätheten mellan olika miljöer. Skogsbruk påverkar skogen, det är ofrånkomligt. I takt med att natur- och miljöhänsynen i skogen utvecklas kan dock påverkan minska. I de följande avsnitten får du del av de senaste kunskaperna och tips som gör det möjligt för dig att förbättra naturhänsynen i din skog.

Senast korrigerad: 2017-05-01
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

Dag Lindgren · 2021-10-01
I URSKOGAR Inventering av urskogsartade områden i Sverige av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen från 1982 http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1174541/FULLTEXT01.pdf definieras Naturskog: Skog uppkommen genom naturlig föryngring (Skogsordlistan). Men det skulle nog vara knepigt med den definitionen, så uppfattningen om vad som är naturskog ändrats.
Dag Lindgren · 2021-10-01
Begreppen Naturskog och Brukad skog kan och bör inte ges exakta definitioner. Beskrivningarna här är dock bra eftersom de beskriver vad som vanligen typiskt menas. Men natur avser egentligen hur det skulle vara om människan inte fanns. I den meningen finns ingen natur i Sverige. När arterna invandrade till Sverige efter istiden var de redan starkt människopåverkade (t ex stora delar av megafaunan utrotade). En del arter åtföljde människan, till största delen omedvetet. Människan skapade nya nischer genom många mekanismer. Man kan därför förmoda att människan gjort landskapet och de ekologin mer varierad. Även där det knappast fanns några människor. T ex jakt, fiske, eldregim. Påverkan av människan har varierat i tid och rum i accelerande takt. Det verkar finnas goda skäl att tro att människans närvaro generellt ökat den biologiska mångfalden även om det finns specifika undantag. Sedan 1900 har människans påverkan ökat. Via atmosfären har ämnen spritts (kväve, svavel, koldioxid). Biomassan av ryggradsdjur domineras av människan och hennes husdjur och jägarnas favoriter, vilket påverkar också skogen.