Var finns kulturlämningarna? Inventering och databaser

Kända kulturlämningar registreras i informationssystemet för fornminnen (FMIS) och i Skog & Historia-registret. Fynden är tillgängliga via Skogsstyrelsens och Riksantikvarieämbetets hemsidor.
Inventering och registrering
Bild: Rikard Sohlenius, RAÄ

Inventeringar

De kända kulturlämningarna finns registrerade i informationssystemet för fornminnen (FMIS) samt i Skog & Historia-registret, där informationen kommer från Skog & Historia-inventeringen som startade i mitten på 1990-talet. Informationen i FMIS kommer från den landsomfattande fornminnesinventeringen som startade 1938 men även från arkeologiska utredningar och undersökningar. Båda registren uppdateras kontinuerligt. I takt med att fynden i Skog & Historia granskats och godkänts av Riksantikvarieämbetet, flyttas de över till FMIS.

Sökverktyg för kulturlämningar

FMIS och Fornsök

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för FMIS. Informationen är tillgänglig via Fornsök på RAÄs hemsida. Professionella användare kan få del av mer innehåll efter inloggning. Informationen i Fornsök visas som punkter eller ytor som täcks av fornminnet (t.ex. den yta som ett gravfält eller en stensträng täcker). Dessutom finns skriftlig information om lämningarna.

Skogens Pärlor

Innehållet i FMIS kan också hittas i Skogens Pärlor, som är ett sökverktyg med karta på Skogsstyrelsens hemsida. I Skogens Pärlor finns också uppgifter från Skog & Historia och övriga kulturhistoriska lämningar. Skog & Historia-registret finns hos Skogsstyrelsen.
Information om var fornlämningarna finns kan man också få via den ekonomiska kartan, där många fornlämningar märkts ut med ett run-R. Eftersom det hela tiden tillkommer ny information ska man dock tänka på att fler kulturlämningar kan ha upptäckts sedan kartan trycktes.

Samma lagskydd för oregistrerade

Det är ett omfattande arbete att inventera Sveriges kulturmiljöer. Det kommer alltid att finnas lämningar som inte är registrerade och därför är det viktigt att alla som arbetar i skogen lär sig att känna igen olika typer av lämningar. Kom ihåg att oregistrerade lämningar har samma lagskydd som registrerade.

På senare år har lägesbestämningen vid inventeringarna skett med hjälp av GPS-teknik, men de allra flesta lägesbeskrivningar är gjorda för hand. GPS kan också ge stora avvikelser, så lita aldrig blint på koordinaterna.

Senast korrigerad: 2017-04-19

Kommentarer (0 st)