Effaråsen - målbilder för miljöhänsyn

I Effaråsen i Dalarna finns ett högintressant experimentområde med olika former av skogsbruk i gammal tallskog. Finns det metoder som både bevarar och förstärker den biologiska mångfalden?
Stort intresse för förstärkt hänsyn
Bild: Line Djupström

Effaråsen - en demonstrationsslinga som visar målbilder för miljöhänsyn i gammal tallskog

Effaråsen i västra Dalarna är en värdetrakt för gammal tallskog. Kan vi bevara dess biologiska värden och samtidigt bedriva ett skogsbruk? Det ska försöket i Effaråsen söka svar på.

Skogforsk har tillsammans med Bergvik Skog, Stora Enso Skog och Skogsstyrelsen anlagt en långsiktig studie där olika avverkningsformer och skötselmetoder jämförs. Försöket ska följas under flera decennier. Under tiden finns möjlighet att besöka skogen och se resultaten med egna ögon.

En två kilometer lång demonstrationsslinga låter besökaren vandra genom orörd skog, skog där naturvärdena har stärkts på konstgjord väg och skog där olika stora virkesuttag har gjorts. Delar av skogen är också bränd.

Gå vidare till demonstrationsslingan eller läs mer om arterna eller resultaten från forskningen. 

Här finns också en Fältguide (i ArcGis) som du kan använda på plats i telefonen.

Storskaligt försök som ger svar på hänsynens effekter

Försöket i Effaråsen ska ge svar på hur den gamla tallskogens naturvärden påverkas av olika skogsbruks- och naturvårdsåtgärder. Försöket är anlagt med stora försöksytor där varje behandling upprepas i terrängen. I en del av försöket finns en demonstrationsslinga med skyltar.

Långsiktigt värde

Tanken är att försöket ska följas under lång tid. Arter och strukturer som död ved påverkas inte över en natt. En del arter kan försvinna direkt, medan andra dröjer sig kvar efter ett skogsbruksingrepp men försvinner med tiden. Ytterligare andra arter vandrar in när miljön förändras, medan en del kanske visar sig klara åtgärderna bra. Därför är det viktigt att både kartlägga utgångsläget och att följa förändringarna över tiden. Ambitionen är att försöket ska tjäna som forskningsområde under flera decennier.

Hitta till Effaråsen

Översiktskartor

Här hittar du översiktskartor som visar hela försöket - inte bara demonstrationsslingan.

Dokumentation

Projektet och hela försöket samt resultaten den första perioden 2012-2018 beskrivs i en arbetsrapport. Mer information och resultat finns här.

Filmer från Effaråsen

Följ med på en 2 km lång slinga på 4:30 minuter eller gör nedslag på några punkter i 360-gradersfilmer. Här hittar du filmerna.

Försöket - 140 hektar i 24 bestånd

Försöket Effaråsen startades i samarbete mellan Skogforsk, Skogsstyrelsen, Stora Enso samt markägaren Bergvik Skog AB. Hela försöksområdet är 140 hektar stort. I samband med en avverkning 2012 delades det upp i 24 olika bestånd på cirka 5 hektar vardera. I bestånden har olika former och mängd av hänsyn tagits (3, 10, 30, 50 och 100 %). Åtgärderna syftar till att bevara, utveckla och förstärka miljövärdena i tallskog. Bland bestånden finns också kontrollytor som lämnats orörda, bestånd som bränts, och NO-bestånd med nyckelbiotopskvalitet som också lämnats orörda.

Olika former av hänsyn

En hänsynsnivå på 3 % betyder att 3 % av virkesvolymen har lämnats som hänsyn medan resten har tagits ut i avverkningen. Den kvarlämnade volymen har fördelats på:

  • Lämnade orörda träd (i grupp eller som enskilda naturvärdesträd)
  • Kapade högstubbar
  • Katade träd (delvis avskalad bark för att påskynda tjärbildningen)
  • Träd som lagts ned som lågor.

Bränning med och utan virkesuttag

Sex bestånd brändes. I tre bestånd togs 50 % av virket ut före branden och i tre bestånd brändes skogen utan något virkesuttag.

Kostnader

När åtgärderna utfördes (2012-2013) noterades tidsåtgång och kostnader för avverkningen, och dessutom skattades värdet på det kvarlämnade virket. Det ger svar på vad varje åtgärd kostar, åtminstone initialt.

Inventering av naturvärden

I försöket kommer man att följa utvecklingen av:

  • Död ved (mängd och diversitet)
  • Insekter, inklusive skadeinsekter som märgborrar
  • Marksvampar, framför allt mykorrhizasvampar
  • Vedlevande lavar
  • Vedlevande svampar

Markberedning och plantering

Under 2015 och 2016 kommer delar av området att markberedas och planteras. Syftet är att studera hur markberedningen påverkar naturvärdena, t.ex. sönderkörd ved och svampfloran, och hur naturvärdena påverkar föryngringen.

Kontakter

Line Djupström i Effaråsen.

Vill du veta mer, kontakta en av forskarna bakom försöket, Line Djupström, Skogforsk.

Senast korrigerad: 2021-12-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)