Efter förvärvet

Grattis! Nu är du en skogsägare på riktigt. Att äga mark är verkligen något speciellt, men också ett stort ansvar. Här kommer lite tips på hur du kommer igång med ditt skogsbruk.
Bild: Ulla Sundin Beck/Skogenbild

Mål för framtiden

Förmodligen har du redan funderat över vilka mål du har med skogsbruket, annars skulle du nog inte köpt skogen. Men det skadar inte att tänka till en gång till. Vad vill du på kort och lång sikt? Hur stämmer dina mål med kassaflödet? Här har du god hjälp av skogsbruksplanen.

Bestäm ägandeform

Enskild firma är den vanligaste och ofta bästa formen att äga skog. Då kan du spara underskott och dra av dem mot framtida intäkter. Du kan också köpa skog av andra privatpersoner och bolag, vilket för ett aktiebolag ofta kräver ett förvärvstillstånd. I vissa fall kan det vara aktuellt att driva delar av verksamheten i bolagsform. Det gäller främst om din fastighet har stora årliga intäkter från exempelvis en bergtäkt.

Aktuell skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är ett stöd för dig i planeringen och skötseln av skogen. Om det inte finns någon uppdaterad plan är det hög tid att ta fram en sådan. Ta kontakt med någon som kan hjälpa dig. Läs mer om skogsbruksplan.

Fundera kring ekonomin

Planera för skogens framtida ekonomi. Vilka kassaflöden förväntas? Räcker pengarna till de åtgärder du vill utföra eller behöver du ordna finansiering? Hur ser underhållsbehoven på fastigheten ut för eventuella hus, diken, vägar, etc.? Vem ska sköta bokföringen? Ska du göra det på egen hand eller ta hjälp? Tar du hjälp, av vem då? Vilka hjälpmedel behöver du för att kunna göra jobbet på egen hand?

Gå igenom avtal

Gå igenom alla avtal som hör till din skog så att du vet hur de fungerar i praktiken.

  • Vilka arrenden finns? Hur fungerar de?
  • Vilka nyttjanderättsavtal finns? Hur fungerar de?
  • Hur fungerar alla servitut i praktiken?
  • Kolla upp med kommuner, energibolag, Trafikverket, m.fl. om deras framtidsplaner kommer att påverka din fastighet på något sätt.

Kontakta samfälligheter

Om du är med i några samfälligheter, ta reda på vilken din roll, dina rättigheter och skyldigheter är.

Fråga efter gamla handlingar

Fråga den förra ägaren om det finns några gamla kartor och handlingar över fastigheten, som du kan få. Alla skriftliga papper om din skog kan vara värdefulla för framtiden.

Lär känna gränserna

Om inte rågångarna (gränsmarkeringarna) för fastigheten är väldigt tydliga kan du behöva ta hjälp av den tidigare ägaren och kanske grannar. Om gränserna är otydliga, lägg ner lite extra jobb på att röja fram dem eller placera ut nya markeringar.

Skaffa försäkring(ar)

Att stå utan försäkring på din fastighet kan bli en dyr historia. En brand eller storm kan snabbt ödelägga skog värd miljontals kronor. Då är priset för en försäkring litet i jämförelse.

Anlita eller göra själv?

Även om du har en mindre skogsfastighet kan det vara aktuellt göra mindre jobb på egen hand. Röjning och plantering är saker som du enkelt kan lära dig göra på egen hand. Ett motorsågskörkort eller röjsågskörkort ger dig basfärdigheterna och kan vara din livräddning. Körkorten utfärdas av den ekonomiska föreningen Säker Skog och själva utbildningen utförs av många olika aktörer. 

Lär dig mer

Skogsägandet blir ännu roligare om du har kunskap om skogsskötsel, ekonomi och miljö. Utbilda dig inom området. Linnéuniversitetet i Växjö, Sveriges lantbruksuniversitet, skogsägarföreningarna och många andra ordnar utbildningar och exkursioner där du kan förkovra dig. Dessutom finns mycket att hämta på webben. 

Upplev skogen

Gå ut och promenera i din skog. Det finns inget bättre sätt att lära dig mer och få en känsla av din skog. Glöm inte att notera vad du ser - ett vindfälle, en fantastiskt fin glänta som bör röjas upp, några barkborreangripna granar, ett igensatt dike som kan behöva rensas eller ett alkärr där granarna börjar ta över.

Senast korrigerad: 2023-03-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)