Brons placering

Bron ska placeras så att den blir stabil, kostnadseffektiv och påverkar miljön så lite som möjligt. Hur vattendraget och marken ser ut påverkar vilka typer av broar som passar var.
Bild: Martinssons

Det är mycket dyrare att bygga väg på bro än på fastmark. Kostnaden påverkas mycket av var bron är placerad - broläget. Topografi och jordarter påverkar var det är bäst att bygga en bro och vilken brokonstruktion som är mest lämplig.

Tydlig vattenfåra

Passera vattendraget där vattenfåran är tydlig, och gärna med lite höjdskillnad mellan marken bredvid vattenfåran och normalvattenflödet. Då finns det marginaler för vattnet att stiga.

Spara strandkant och botten

Se helst till att lämna strandkant och vattendragets botten så orörda som möjligt för att underlätta vattenlevande djurs vandringar.

Leta stabil undergrund

Sträva efter att hitta stabil undergrund och stenig eller grusig botten på vattendraget. Då kan vi gärna använda valvbågar eller broar med friliggande broöverbyggnad. Valvbågen är lite billigare men ställer högre krav på undergrundens stabilitet. Stora valvbågar blir dyrare eftersom de kräver högre bankar.

Vid sämre undergrund kan en bro med friliggande överbyggnad och stabila fundament fungera bra. Betong eller trästenkistor är två exempel.

Om undergrunden är svag

Vid dålig undergrund, eller om botten på vattendraget är finkornig eller dyig, måste man trots allt välja en rörbro. Den får en stor anläggningsyta, vilket är nödvändigt när bärigheten i undergrunden är låg. Den dyiga botten är inte lika biologiskt värdefull som steniga och grusiga bottnar. Förlusten av att använda en rörbro blir därför liten.

Senast korrigerad: 2018-12-14
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)