Mer om hänsyn till rennäringen

Här hittar du länkar till webbsidor och broschyrer om rennäring och skogsbruk.
Bild: Ainali/Wikipedia CCBY4.0

Information från Skogsstyrelsen

Skötselskolan

Skötselskolan innehåller ett stort utbud av webbutbildningar riktade till yrkesverksamma inom skogssektorn. Skötselskolan är ett samarbete mellan större skogsföretag, skogsägareföreningar, Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) och Skogforsk.

Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament. På hemsidan finns en stor mängd information om samisk kultur, verksamhet och rennäring. 

Svenska Samernas Riksförbund - SSR

SSR är en intresseorganisation som arbetar för de svenska samernas intressen, med särskild hänsyn till renskötseln och deras binäringar.

Sveriges lantbruksuniversitet - SLU

SLU har ett flertal forskningsprojekt med bäring på rennäringen. Några av dessa presenteras på en gemensam sida.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)