Andra inkomster från skogen

Virkesintäkten är för många skogsägare den viktigaste inkomstkällan från sin skog. Men det finns många andra sätt att tjäna pengar på skogen. Här följer några exempel.
Upplåtelser, jakt, julgranar. Det finns många sätt att tjäna pengar i skogen.
Bild: Mats Hannerz

Julgranar

Att odla julgranar är lite i gränslandet mellan jord- och skogsbruk. Marken betraktas då inte längre som skogsmark utan som jordbruksmark. Granarna skördas vid 8–10 års ålder, vilket ses som lång tid i jordbrukssammanhang men kort tid i skogsbruket. Företeelsen är i dag inte så vanlig i Sverige. Det kan tyckas lite märkligt, eftersom vi har väldigt bra förutsättningar att odla julgran här. Man måste bara vara medveten om att det krävs intensiv skötsel (till exempel gödsling, ogräs- och skadedjursbekämpning och formklippning) för att lönsamheten ska bli bra. Julgransmarknaden är väldigt stabil i och med att behovet är årligt återkommande men marknaden för svenska granar kan förstås svänga ändå, inte minst beroende på importen från framför allt Danmark. Med de klimatutmaningar vi har borde marknaden vara på uppgång, då det är mer miljöeffektivt att köpa en svenskproducerad gran än en importerad plastgran.

Besöksnäring

Besöksnäring knuten till skog och natur är en växande verksamhet i Sverige. Många är villiga att betala för att campa, vandra, fiska, paddla, plocka bär och svamp, köra äventyrsbanor, etc. Har du ett intresse för aktivitetsverksamhet kan besöksnäringen bli ett ytterligare ben att stå på i ditt skogsägande, som ger både ekonomisk avkastning och en möjlighet för människor att vistas i skog och mark. Ett tips är dock att satsa på något som du själv tycker är roligt. Då kommer engagemanget naturligt och resultatet blir med all sannolikhet också bättre.

Vindkraft

Blåser det mycket i din skog? Många vindkraftsbolag letar löpande efter lämpliga platser för att bygga vindkraftverk. Genom att upplåta mark  kan du som skogsägare få en bra och stabil extrainkomst. Normalt behöver du inte själv göra några investeringar, utan får tar del av intäkterna i form av en årlig arrendeavgift baserad på en procentsats av vindkraftverkens intäkter. Ett vindkraftverk behöver ungefär 0,3 hektar mark.

Genom att upplåta mark för vindkraft får du också fler fördelar. Till exempel kommer vindkraftsbolaget att behöva investera i vägarna fram till den planerade vindkraftsparken, så att de kan transportera dit delarna. Att få bra vägar är förstås också till gagn för dig när det är dags att avverka i din skog. Oftast behöver du juridisk hjälp när du tecknar avtal om vindkraft.

Täkter och master

En annan inkomstmöjlighet är att upplåta din mark för exempelvis grustäkt, bergtäkt, mast eller liknande. Sådana arrenden kan ge ett bra tillskott till dig som skogsägare. Men tänk på att försäkra dig om att villkoren är bra och tydliga redan från början. Avtalen brukar nämligen skrivas på flera år och är ofta väldigt svåra att ändra om inte båda parterna är överens. Tveka inte att anlita juridiska rådgivare eftersom det kan handla om betydande summor under lång tid.

Jakt

Din skogsfastighet har i normalfallet jakträtt. Undantag kan finnas, då förre ägaren behållit sin jakträtt under viss tid. Vill du själv inte jaga? Då kan du upplåta nyttjanderätt till jakt till en annan person eller jaktklubb. Hur stor intäkt detta kan ge beror framför allt på tillgången på vilt och hur nära en större stad som skogen ligger. I de allra flesta fall handlar det inte om några stora inkomster. Dock kan en upplåtelse av nyttjanderätt till jakt ge andra fördelar. Med nyttjanderätten följer nämligen också delansvar för viltförvaltningen. Till exempel att mängden vilt anpassas till vad jord- och skogsbruk på din och närliggande fastigheter tål i form av viltskador.

Om du ska upplåta nyttjanderätt till jakt är ett tips att använda ett standardavtal för jakt som LRF har utformat. Värt att komma ihåg är dock att även om du upplåter nyttjanderätt till jakt är det fortfarande du som markägare som har huvudansvaret för viltvård och viltskador. På LRFs hemsida finns mer information om upplåtelse av mark för jakt.

Naturvårdsavtal

Om du har skog med höga naturvärden som inte är aktuell för reservatbildning men som du ändå vill bevara kan du teckna ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. I avtalet regleras dina rättigheter och skyldigheter för skötseln av området. Tiden för avtalet kan variera från ett till 50 år. För ett 50-årigt avtal får du ersättning motsvarande 60 % av skogens rotnetto. Läs mer om naturvårdsavtal.

Annan småskalig verksamhet

Det finns oändligt mycket mer du kan göra med din skog. En del satsar på småskalig förädling med mobila sågverk och specialsortiment, andra på livsmedelspoduktion med svamp, bär och nötter eller björksav, nässlor och tryffel. Det finns också nischsortiment som silverfuror, masurbjörk, stavagran till gärdsgårdsbygge, träkol... Bara fantasin sätter gränser.

 

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)