Många typer av skogsägare

Det finns många olika typer av skogsägare i Sverige, var och en med sina mer eller mindre uttalade mål. Ekonomisk avkastning är dock ofta en förutsättning för att nå de olika målen, vilka de än är.
Bild: Mattias Westerberg/Skogenbild

I Sverige finns det ca 311 000 enskilda skogsägare, varav 38 procent är kvinnor, 60 procent är män och 2 procent inte angett kön. Tillsammans äger de cirka 11,4 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket är hälften av den totala skogsmarksarealen i Sverige. Skogsmarksarealen är fördelad på ca 232 000 brukningsenheter där genomsnittsinnehavet ligger på 34 hektar.

Många är de forskare som har haft ambitionen att dela in skogsägarna efter intressen. Men det är inte så enkelt, eftersom gruppen är så pass blandad. En skogsägare med naturvårdsambitioner behöver också få ekonomin att gå ihop, och en kapitalplacerare kan ha stort intresse av jakt eller biologisk mångfald vid sidan av ekonomin.

De flesta enskilda skogsägare lever inte på skogen, endast åtta procent av de tillfrågade i Skogsbarometern 2023 (årlig intervjuundersökning med skogsägare som utförs på uppdrag av Swedbank, Sparbankernas riksförbund och Ludvig & Co) får huvuddelen av sin inkomst från skogen. Var fjärde skogsägare får sin huvudinkomst från anställning, tio procent från annat eget företag och 45 procent får den från pension. Detta stämmer väl med att medelåldern bland skogsägare stigit de senaste åren och nu är 61 år.

Något som är tydligt är att skogen långt ifrån enbart fungerar som en inkomstkälla för skogsägare. I Skogsbarometerns fråga om vad som betyder mest i deras skogsägande svarar var tredje skogsägare att ”Känslan av att äga skog” är viktigast. Jakt och rekreation uppges också vara viktigt. Betydelsen av de mjuka värdena minskar dock ju större brukningsenhet man äger. Även yngre skogsägare och skogsägare med huvuddelen av sin inkomst från jord- eller skogsbruk anser att de hårda värdena är mest betydelsefulla.

skogsbarometern.png
Skogsbarometern 2023. Svar på frågan "Vad betyder mest i ditt skogsägande?"

Senast korrigerad: 2024-01-18
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)